การทำงานทางไกลและที่บ้าน/Telework and Work at Home

Main Article Content

Manussanun Srinakarn มนัสนันท์ ศรีนาคาร
Pichit Pitaktepsombat พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ

Abstract

การศึกษาเรื่องการทำงานทางไกลและที่บ้าน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับของการใช้ทำงานทางไกลและที่บ้าน ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับการทำงานทางไกลและที่บ้าน   เปรียบเทียบกับการทำงานแบบดั้งเดิม รวมทั้งศึกษาข้อดีของการทำงานทางไกลและที่บ้าน เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการทำงานในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาจำนวน 297 คน ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ทำงานที่สำนักงาน (ร้อยละ 79.8) ใช้เวลาทำงานที่สำนักงานและที่บ้านครึ่งต่อครึ่ง (ร้อยละ 11.1) และเวลาส่วนใหญ่เป็นการทำงานทางไกลหรือที่บ้าน (ร้อยละ 9.1) นอกจากนี้ พบว่าเพศ ลักษณะงาน รายได้และเงินเดือน การใช้ระบบการประชุมทางไกล และการส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มีความสัมพันธ์กับการทำงานทางไกลและที่บ้าน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติและเมื่อเปรียบเทียบความเห็นของผู้ที่ทำงานทางไกล และที่บ้านกับผู้ที่ทำงานแบบดั้งเดิมหรือทำภายในสำนักงาน พบว่าการทำงานทางไกลหรือที่บ้านดีกว่าการทำงานแบบเดิมตามลำดับดังนี้ มีอิสระในการทำงานมากขึ้น สุขภาพจิตดีขึ้น มีความสุขมากกว่าเดิม ความขัดแย้งลดลง พนักงานมีความมั่นใจในการตัดสินใจและการกระทำของตนเองมากกว่าเดิม มีผลงานมากขึ้นกว่าเดิม งานมีคุณภาพมากขึ้นกว่าเดิม สามารถสื่อสารและมีความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานได้ดีกว่าเดิม สามารถสื่อสารและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้บังคับบัญชาได้ดีกว่าเดิม และรายได้และเงินเดือนเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิม

Telework and work at home project is committed to studying the level of using telework and work at home, comparing telework and work at home with original working, and studying advantages of telework and work at home in order to apply telework and work at home to the recent working style. The sample group  in this study was 297 samples The results of the study showed that the people spent most of their time working at  offices (79.8%), working both at the offices and homes (11.1%), and teleworking and working at home (9.1%). Significant factors relating to telework and work at home were sex, work type, income/ salary, use of teleconference, and transferring of data via internet. When comparing opinions of people who using telework and work at home with those of people who work in office, it was found that telework and work at home has more benefits. These benefits included more freedom in their work, better mental health, more happiness, less conflicts, more confidence in decisions and actions, more accomplishment in work, more  quality  of  work, better communication with colleague and supervisors, and better income/ salary.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
มนัสนันท์ ศรีนาคาร M. S., & พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ P. P. (2015). การทำงานทางไกลและที่บ้าน/Telework and Work at Home. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT, 6(1). Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JEM/article/view/29085
Section
บทความวิจัย Research