ปัจจัยที่ส่งผลสำเร็จต่อการดำเนินงานระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001): กรณีศึกษา บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) Factors Affecting the Success in Implementing the Environmental Management Standard (ISO 14001): A Case Study of the

Main Article Content

Jutarat Hongchinda จุฑารัตน์ หงษ์จินดา
Chutarat Chompunth จุฑารัตน์ ชมพันธุ์

Abstract

บทคัดย่อ

การศึกษาเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลสำเร็จต่อการดำเนินงานมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) และเพื่อแนะแนวทางที่เหมาะสมในการดำเนินมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม  (ISO 14001) ให้กับหน่วยงาน/องค์กรอื่น ๆ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interviews) โดยการสัมภาษณ์ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) ร่วมกับการสังเกตการณ์ในพื้นที่และศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง การวิจัยครั้งนี้ได้ประยุกต์หลักการของดัชนีชี้วัดความสำเร็จแบบสมดุล (Balanced Scorecard) ซึ่งมีการพิจารณาประเด็นหลัก 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านประสิทธิผล ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านการบริหารจัดการ และด้านการเรียนรู้และการพัฒนา ผลการศึกษาพบว่า ในด้านประสิทธิผล บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ที่กำหนดไว้ ในด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พนักงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินงานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001)  เป็นอย่างดี อีกทั้งพนักงานยังมีความพึงพอใจมากที่เป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จในการดำเนินงานมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) ในด้านการบริหารจัดการ มีการจัดทำนโยบายไว้อย่างชัดเจน การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ มีการจัดสรรทรัพยากรบุคคลและงบประมาณอย่างเพียงพอ และมีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และในด้านการเรียนรู้และการพัฒนา มีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงานในการดำเนินงาน และมีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการดำเนินงานมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001)

คำสำคัญ: มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001); ดัชนีชี้วัดความสำเร็จแบบสมดุล; ปัจจัยที่ส่งผลสำเร็จ

Abstract

          The objectives of this case study were: 1) to investigate the factors affecting to the  success of implementing the Environmental Management Systems (ISO 14001), and 2)  to recommend a proper approach for implementing the Environmental Management Systems (ISO 14001) to industries  interested in applying this standard to their organizations effectively.  The data of this qualitative research were collected by in-depth interviews of key informants--both executives and staff members who played an important role in implementing the ISO 14001 standard. The Balanced Scorecard technique was applied for the data analysis. The evaluation indicators included the effectiveness, stakeholder, management and learning and growth perspectives.  With respect to effectiveness, the company achieved its objectives. The stakeholders and employees in the company understood and knew well the procedures for implementing the standard. The employees were very satisfied to be a part of success in the ISO 14001 implementation.  Regarding management, it was found that the policies, plans and practices were in accordance with the management plans, which encompassed human resource management, sufficient budget, and regular monitoring and evaluating of the implementation.  As for the learning and growth perspective, the company supported the development of the employees’ knowledge and competency in their work, in particular. In addition, the company adopted the Information Technology for effectively implementing the ISO 14001 standard.       

Keywords: Environmental Management Systems (ISO 14001); Balanced Scorecard;        

                 Factors Affecting the Success

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
จุฑารัตน์ หงษ์จินดาJ. H., & จุฑารัตน์ ชมพันธุ์C. C. (1). ปัจจัยที่ส่งผลสำเร็จต่อการดำเนินงานระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001): กรณีศึกษา บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) Factors Affecting the Success in Implementing the Environmental Management Standard (ISO 14001): A Case Study of the. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT, 10(1). Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JEM/article/view/25855
Section
บทความวิจัย Research