การวิเคราะห์ลักษณะความต้องการไฟฟ้าของประเทศไทย Analysis of Thailand Electricity Demand Pattern

Main Article Content

Prasit Siritiprussamee ประสิทธิ์ สิริทิพย์รัศมี
Wannapa Suwannarat วรรณภา สุวรรณรัตน์
Rawin Dulyarittirong รวิน ดุลยฤทธิรงค์

Abstract

บทคัดย่อ

ลักษณะความต้องการไฟฟ้าของแต่ละประเทศจะมีรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้ชีวิตของประชาชน วัฒนธรรม และความเจริญก้าวหน้าด้านสาธารณูปโภคในประเทศ ข้อมูลลักษณะความต้องการไฟฟ้าสามารถแสดงระดับความต้องการไฟฟ้าในแบบต่างๆ และรูปแบบพฤติกรรมการบริโภคไฟฟ้าในประเทศได้ และเป็นประโยชน์ต่อพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าและการจัดทำแผนพัฒนาไฟฟ้าของประเทศ (Power Development Plan; PDP) ในการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจต่อภาคประชาชนเกี่ยวกับลักษณะความต้องการไฟฟ้าในประเทศไทย พร้อมกันนี้ยังได้นำเสนอการวิเคราะห์หาระดับความต้องการไฟฟ้าของประเทศไทยในสามรูปแบบได้แก่ Base Load, Intermediate Load และ Peak Load ทั้งนี้หากเลือกเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าและรูปแบบการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าได้อย่างเหมาะสมตามลักษณะความต้องการไฟฟ้าแต่ละรูปแบบจะสามารถช่วยรักษาความมั่นคงทางไฟฟ้าและควบคุมการผลิตไฟฟ้าให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพได้  การวิเคราะห์ลักษณะความต้องการไฟฟ้าจัดทำโดยการพิจารณารูปแบบของกราฟ Averaged Load Duration Curve ของประเทศ ผลที่ได้จากการศึกษานี้พบว่า Base Load มีระดับความต้องการไฟฟ้าอยู่ที่ 58.57±3% ของค่าความต้องการไฟฟ้าโดยรวม หรือระหว่าง 0% ถึง 58.57% Intermediate Load มีระดับความต้องการไฟฟ้าอยู่ที่ 33.55±6% ของค่าความต้องการไฟฟ้าโดยรวมหรือระหว่าง 58.57% ถึง 92.12% Peak Load มีระดับความต้องการไฟฟ้าอยู่ที่ 7.88±3% ของค่าความต้องการไฟฟ้าโดยรวม หรือระหว่าง 92.12% ถึง 100%

คำสำคัญ : การใช้ไฟฟ้า; การจัดการพลังงานไฟฟ้า; ลักษณะความต้องการไฟฟ้า

Abstract

Power demand pattern in each country is depended upon people life style, culture and infrastructure development. Information of the power demand pattern, which is able to describe power demand level and power consumption behavior, can be used for power demand forecast and development of power development plan (PDP). The objectives of this study are to enhance public perception on the power demand pattern in Thailand. Furthermore, optimization of the power demand level in three power demand patterns; Base load, Intermediate load, and Peak load, was conducted using averaged load duration curve analysis method. If generation technology and dispatch pattern are properly selected for each demand pattern, the power system will be more reliable and efficient operation. It was found that: the base load level was between 0% to 58.57% equivalence to 58.57±3% of total power demand. The intermediate load was between 58.57% to 92.12% equivalence to 33.55±6% of total power demand. The peak load was between 92.12% to 100% equivalence to 7.88±3% of total power demand.

Keywords: Power Utilization; Power Management; Power Dem and Pattern

 

 


Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ประสิทธิ์ สิริทิพย์รัศมีP. S., วรรณภา สุวรรณรัตน์W. S., & รวิน ดุลยฤทธิรงค์R. D. (1). การวิเคราะห์ลักษณะความต้องการไฟฟ้าของประเทศไทย Analysis of Thailand Electricity Demand Pattern. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT, 10(1). Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JEM/article/view/25850
Section
บทความวิจัย Research