แนวทางการส่งเสริมการเลี้ยงปลานิล โดยใช้เทคนิคการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา: ณัชพล ฟาร์ม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี GUIDELINES FOR PROMOTING TILAPIA FARMING BY LIFE CYCLE ASSESSMENT TECHNIQUES TO REDUCE THE ENVIRONMENTAL IMPACT. CASE STUDY: NATCHAPHON FARM, SAI NOI DISTRICT, NONTHABURI PROVINCE

Main Article Content

ฐิตา วรจินดา Tita Vorachinda
วิสาขา ภู่จินดา Wisakha Phoochinda
พีรพล เจตโรจนานนท์ Peerapon Jaderojananont

Abstract

               This research has its key objectives of assessing environmental impacts caused by Tilapia farming using Life Cycle Assessment to suggest guidelines to reduce the impact and to improve the Tilapia farming process. The semi-intensive culture farming method was applied together with in-depth interview from farmers who using semi-intensive culture method from nearby areas.


               This research found that harvesting has released greenhouse gas emissions the most of 197.856 KgCO2eq/year, followed by preparatory processes, which is 192.136 KgCO2eq/year, growing process, which is 36.246 KgCO2eq/year, transportation to fish markets, which is 28.176 KgCO2eq/year. A significant reason is due to the use of the diesel-powered pump in addition to the fact when considering environmental impact, the discovery of pond aquaculture is a source of pollution because of water drained from ponds during aquaculture and fishing untreated and containing many wastes arising out of the fish excretion, leftover food sediment leading to contaminated water.


This research, therefore, recommended the key guidelines for the development of Tilapia farming and the reduction of environmental impacts as divided into 5 points: 1) exchange and enhance knowledge on the environmental impact caused by Tilapia farmers among other farmers in nearby area, 2) data management by checking and recording before being used for decision-making in solving environmental problems arising from tilapia farming and career development, 3) cost reduction from Tilapia farming coupled with reducing environmental impact, 4) Management of residues from Tilapia farming to increase economic value. and 5) reducing greenhouse gas emissions from Tilapia Farming Process

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Tita Vorachinda ฐ. ว., Wisakha Phoochinda ว. ภ., & Peerapon Jaderojananont พ. เ. (2022). แนวทางการส่งเสริมการเลี้ยงปลานิล โดยใช้เทคนิคการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา: ณัชพล ฟาร์ม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี GUIDELINES FOR PROMOTING TILAPIA FARMING BY LIFE CYCLE ASSESSMENT TECHNIQUES TO REDUCE THE ENVIRONMENTAL IMPACT. CASE STUDY: NATCHAPHON FARM, SAI NOI DISTRICT, NONTHABURI PROVINCE. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT, 18(1), 4–17. https://doi.org/10.14456/jem.2022.1
Section
บทความวิจัย Research

References

Chutichaijarus, P. Pridasawas, W. Wanichpongpan, P. Attasat, S. & Suwatthanasilp, A. (2019). Life Cycle Assessment of Raising Juvenile Tilapia Farming in Water Recirculating System. [In Thai]. Retrieved October 30, 2020 from http://www.tsae.asia/2019conf/proceeding/P188-193.pdf.

Department of Fisheries; Ministry of Agriculture and Cooperatives. (2016). Study on Culture of Nile Tilapia in Earthen Pond of the Farmer Participant in Project at Chaiyaphum Province. [In Thai]. Retrieved October 30, 2020 from https://elibonline.fisheries.go.th/elib/cgi-bin/opacexe.exe?op=dsp&opt=crd&bid=2492&kid=0&lang=0&db=Main&pat=&cat=aut&skin=s&lpp=20&catop=edit&scid=zzz.

Department of Fisheries, Ministry of Agriculture and Cooperatives. (2019). Statistics Of Freshwater Aquaculture Production 2019. [In Thai]. Retrieved October 30, 2020 from https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20210324153051_1_file.pdf.

Department of Fisheries; Ministry of Agriculture and Cooperatives. Fisheries Development Policy And Strategy Division. (2019). Fisheries Statistics of Thailand 2017. [In Thai]. Retrieved October 30, 2020 from

https://www.fisheries.go.th/strategy-stat/themeWeb/books/2560/1/fisherystatisticreportthailand%2BE.%202560.pdf.

National Statistical Office, Ministry of Digital Economy and Society. (2017). The 2017 Food Consumption Behavior Survey. [In Thai]. Retrieved October 30, 2020 from http://www.nso.go.th/sites/2014/DocLib13/social/health/Food_consumption_behavior_of_the_population/2560/finalreport.pdf.

Plaipetch, P. (2016). Nutritional Management for Culturing Nile Tilapia (Oreochromis niloticus). [In Thai]. Retrieved October 30, 2020 from https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20170301114400_file.pdf.

Poonpol, P., & Phoochinda, W. (2021). Social Return on Investment of the Snakeskin Gourami (Plasalid) Farming in Bang Bo District, Samut Prakan Province to Become Smart Farmer. [In Thai]. Rajabhat Rambhai Barni, 15(1), 108-118.

Tantipanatip, W. (2018) Carbon Massflow in Red Tilapia Cultured in Earthen bond by Using Life Cycle Assessment: A Case Study in Sena district, Phranakhon Si Ayutthaya Province. [In Thai]. Retrieved October 30, 2020 from http://research.msu.ac.th/msu_journal/upload/articles/article2458_93906.pdf. 2018.

Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization). (2018). Local Performance Assessment: LPA, Carbon Footprint for Organization. [In Thai]. Retrieved October 30, 2020 from http://conference.tgo.or.th/download/tgo_or_th/Article/2018/GHG_LPA.pdf.

Thanee, N. (2015). The Study Of Carbon Emission Of Giant Perch (Lates calcarifer) And Pacific White Shrimp (Litopenaeus vannamei) Meat Production From Fishery Farms Using Life Cycle Assessment: A Case Study In Trang Province, Thailand. [In Thai]. Retrieved October 30, 2020 from http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/bitstream/123456789/5495/2/Fulltext.pdf.