ปัจจัยที่ส่งผลสำเร็จต่อการดำเนินงานระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001: 2015) และระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001: 2018) ของบริษัทจำหน่ายรถยกแห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี FACTORS CONTRIBUTING TO THE SUCCESS OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT STANDARD (ISO 14001: 2015) AND OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT STANDARD (ISO 45001: 2018) OF A FORKLIFT DISTRIBUTION COMPANY IN AMATA CITY CHONBURI INDUSTRIAL ESTATE

Main Article Content

นงนุช อักษรพิมพ์ Nongnoot Aksornpim
จุฑารัตน์ ชมพันธุ์ Chutarat Chompunth

Abstract

The objective of this study is to analyze the factors affecting the operation of the Environmental Management Standard (ISO 14001: 2015) and the Occupational Health and Safety Management Standard (ISO 45001: 2018) and to provide appropriate guideline for the implementation of the System to other agencies / organizations. In which data collection was conducted through semi-structured interviews with directors and staffs that were involved in the implementation of System, including stakeholders related to the mentioned company. Furthermore, onsite observations and related documents were also adopted in the data collection process. This research applied the principles of the balanced scorecard, in which four main aspects were considered: Effectiveness, stakeholders, management, and learning and growth. The results of the study showed that, for the factor of effectiveness, the company has operated in line with the set objectives and target. In terms of stakeholders, was found that the mentioned stakeholders were satisfied that the company has implemented System. In term of management, the company has set clear policies, as well as constant operation monitoring and evaluation. In the field of learning and development, the company has promoted knowledge to deepen the ability of employees to operate and continuously develop and improve their working performance. In addition, objectives and operational goals should be set distinctively and employees should be encouraged to become conscious and aware of the dangers and risks in their tasks, in order to enhance the efficiency of the management of the occupational health and safety system.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Nongnoot Aksornpim น. อ., & Chutarat Chompunth จ. ช. (2022). ปัจจัยที่ส่งผลสำเร็จต่อการดำเนินงานระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001: 2015) และระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001: 2018) ของบริษัทจำหน่ายรถยกแห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี FACTORS CONTRIBUTING TO THE SUCCESS OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT STANDARD (ISO 14001: 2015) AND OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT STANDARD (ISO 45001: 2018) OF A FORKLIFT DISTRIBUTION COMPANY IN AMATA CITY CHONBURI INDUSTRIAL ESTATE. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT, 18(1), 18–35. https://doi.org/10.14456/jem.2022.2
Section
บทความวิจัย Research

References

Arunsrimarakort, S. & Phooboon, J. (2019). Environmental Management Standard ISO 14001: 2015. Bangkok: Chula Printing House.

Di Noia, E. A., Nicoletti, M. G. (2016). ISO 14001 certification: benefits, costs and expectations for organization. Studia Oeconomica Posnaniensia, 4(10), 94-109.

Dookaew, J. (2011). Factors Affecting the Success of Occupational Health and Safety Management System: A Case Study of Frozen ready meals food business. Master's Independent Study, National Institute of Developmental Administration.

Fahmi, K., Mustofa, A., Rochmad, I., Sulastri, E., Wahyuni, S. I., Irwansyah. (2021). EFFECT ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 AND ISO 45001:2018 ON OPERATIONAL PERFORMANCE OF AUTOMOTIVE INDUSTRIES. Journal industrial engineering & management research (jiemar), 2(1), 13-25.

Hongchinda, J. & Chompunth, C. (2014). Factors Affecting the Success in Implementing the Environmental Management Standard (ISO 14001): A Case Study of the PTT Global Chemical Public Company Limited. Journal of Environmental Management, 10(1), 77-92.

Inthorntood, A. & Chompunth, C. (2015). Factors affecting the implementation of Environmental Management System (ISO 14001) of Petrochemical industry: A Case study of IRPC Public Company Limited. Journal of Doctor of Philosophy in Social Sciences Association Ramkhamhaeng University, 5(2), 14-29.

Jannah, M., Fahlevi, . M., Paulina, . J., Nugroho, . B. S., Purwanto, . A., Subarkah, . M. A., Kurniati, . E., Wibowo, . T. S., Kasbuntoro, ., Kalbuana, . N. & Cahyono, . Y. (2020) Effect of ISO 9001, ISO 45001 and ISO 14000 toward Financial Performance of Indonesian Manufacturing. Systematic Reviews in Pharmacy, 11(10), 894-902.

Jiaranaimanee, J. (2009). A Feasibility Study of Integration of ISO 14001 and TIS 18001 with ISO 9001 in Berli Jucker Cellox Limited (Prachin Buri). Master's Independent Study, National Institute of Developmental Administration.

Kauppila, O., Härkönen, J., Väyrynen, S. (2015). Integrated HSEQ management systems: developments and trends. International Journal for Quality Research, 9(2), 231–242.

Kumsong, C. (2014). Factors Related to Success and Sustainability of an Implementation of Environmental Management Standard: A Case Study of the SVI Public Company Limited, Pathumthani. Master's Independent Study, National Institute of Developmental Administration.

Phooboon, J. 2018. Environmental Project Management. Bangkok: All in one Printing.

Purwanto, A., Putri, S. R., Ahmad, H. A., Asbari, M., Bernarto, I., Santoso, B. P., Sihite, B. O. (2020). The Effect of Implementation Integrated Management System ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000 and ISO 45001 on Indonesian Food Industries Performance. Test Engineering & Management. 82. 14054-14069.

Ruanngern, S. (2012). Factors Affecting Employees’ Acceptance of Environmental Management System (ISO 14001)in Autoliv (Thailand) Ltd. Master's Independent Study, National Institute of Developmental Administration.

Sanorlam, S. (2016). Integrated Quality Safety and Environmental Management System for concrete roof manufacturer. Master's Independent Study, Chulalongkorn University.

Soralamp, C. (2012). Integrate management system of Environmental, Energy and Safety in Electronics Manufacturing: A Case Study of Benchmark Electronics Publics Company Limited. Master's Independent Study, National Institute of Developmental Administration.

Surapol, T. (2017). An Analysis of Occupational, Safety and Environmental Management: A Case Study of a Petrochemical and Distillation Industry in Rayong Province. Master's Independent Study, National Institute of Developmental Administration.