บทวิเคราะห์อุตสาหกรรมรังนกจากบ้านนกในประเทศไทยและ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการส่งเสริมนกแอ่นกินรังเป็นสัตว์เศรษฐกิจ ANALYSIS OF THE EDIBLE-NEST SWIFTLET INDUSTRY IN THAILAND AND POLICY GUIDELINES FOR PROMOTING EDIBLE-NEST SWIFTLET AS ECONOMIC ANIMAL

Main Article Content

แสงสรรค์ ภูมิสถาน Sangsan Phumsathan
สมหญิง ทัฬหิกรณ์ Somying Thunhikorn
อนุชา มุมอ่อน Anucha Moomon
เอกชัย ก่อเกียรติสกุลชัย Ekkachai Kokiatsakulchai
วีรชัย สุดดี Weerachai Suddee
ดวงดาว รักษากุล Duangdao Raksakul
จามร ศักดินันท์ Jamorn Sakdinan
จีรจิต ดิศสนะ Jeerajit Dissana
วนัท พุ่มพวง Wanat Phumpoung
นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์ Nantachai Pongpattananurak

Abstract

Edible-nest swiftlet has been recognized for a long time in Southeast Asia as highly valued agricultural products. Currently, Thailand is taking an important step towards promoting the legalization of edible-nest swiftlets to become a national economic animal by various organizations including government, private sectors, and academic institutes. The objective of this article is to present the critical analysis of the edible-nest swiftlet industry in Thailand. This study was analyzed based on 1) literature review of related articles and research, 2) informal interview with government officials involved in the policy sector, and 3) participant observation in various activities related to the bird's nest industry in Thailand. From the results of the study, SWOT analysis of edible-nest swiftlet house was presented. Additionally, policy recommendations to promote edible-nest swiftlet as economic animals on issues such as clarity of laws and regulations, conflict issues in the community, and the promotion of research on the development of Thailand's long-term management system for edible-nest swiftlet house were included

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Sangsan Phumsathan แ. ภ., Somying Thunhikorn ส. ท., Anucha Moomon อ. ม., Ekkachai Kokiatsakulchai เ. ก., Weerachai Suddee ว. ส., Duangdao Raksakul ด. ร., Jamorn Sakdinan จ. ศ., Jeerajit Dissana จ. ด., Wanat Phumpoung ว. พ., & Nantachai Pongpattananurak น. พ. (2021). บทวิเคราะห์อุตสาหกรรมรังนกจากบ้านนกในประเทศไทยและ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการส่งเสริมนกแอ่นกินรังเป็นสัตว์เศรษฐกิจ ANALYSIS OF THE EDIBLE-NEST SWIFTLET INDUSTRY IN THAILAND AND POLICY GUIDELINES FOR PROMOTING EDIBLE-NEST SWIFTLET AS ECONOMIC ANIMAL. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT, 17(2), 96–115. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JEM/article/view/249448
Section
บทความวิชาการ Viewpoint

References

Bangkokbiznews. (2016). Edible Bird's Nest - High-Value Business in Food Sovereignty Period. retrieved May 31, 2016, from http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/638361.

Department of International Economic Affairs. (2021). Bird's nest has become a popular food product among young people. retrieved May 20, 2021, from https://globthailand.com/china_0182.

Department of National Park, Wildlife and Plant Conservation. (2014). Export Statistics of Bird's Nest in Thailand (2545–2557 B.E.). Wildlife Conservation, Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation, Bangkok, Thailand.

Department of Standards Malaysia. (2012). Malaysian Standard: Good Animal Husbandry Practice – Edible-nest Swiftlet Ranching and its Premises (First Revision). Department of Standards Malaysia, Malaysia.

Food and Agriculture Organization of The United Nations. (2003). Development of a Framework for Good Agricultural Practices. FAO Committee on Agriculture (17th Session).

Hao, L. And O. Rahman. (2016). Swiftlets and edible bird’s nest industry in Asia. The Pertanika Journal of Scholarly, (1), 32–48.

Ibrahim S.H., W.C. Teo, Baharun A. (2009). A study on suitable habitat for swiftlet farming. Journal of Civil Engineering, Science and Technology, 1(1), 1–7.

Idris, A., A.A. Abdullah and M. Rehman. (2014). An overview of the study of the right habitat and suitable environmental factors that influence the success of edible bird nest production in Malaysia. Asian Journal of Agriculture Research, 8(1), 1 – 16.

Kamaruddin, R. (2019). Key factors for the sustainable production of swiftlet birds’ nest industry in Malaysia: A case study in northern peninsular Malaysia. International Journal Supply Chain Management, 8(1), 724 - 733.

Ministry of International Trade and Industry. (2020). Annual Report 2020. Department of Standards Malaysia, Ministry of International Trade and Industry. Cyberjaya, Selangor Malaysia.

Performance Management and Delivery Unit. (2015). Malaysia Economic Transformation Programme (ETP) Annual Report 2014. from http://etp.pemandu.gov.my/annualreport2014 /upload/ETP2014_ENG_full_version.pdf

Pongpattananurak, N., S. Phumsathan, D. Ruksakul and J. Toyting. (2018). Guidelines for Implementing Protocols for Good Swiftlet House Practices. Faculty of Forestry, Kasetsart University, Bangkok.

Royal Thai Government Gazette. (2019). No.136, Article 71.

Thorburn, C. C. (2015). The Edible Nest Swiftlet Industry in Southeast Asia: Capitalism Meets Commensalism. Human Ecology, 43, 179–184.

Voisin, J., Q.Y. Vo and Q.P. Nguyen. (2005). The diet of the white–nest swiftlet (Aerodramus fusciphagus germani) in Viêtnam. Aves, 42(1–2), 3 – 21.