การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการรับสัมผัสโลหะหนักปนเปื้อนในดิน ของผู้ประกอบการร้านรับซื้อและคัดแยกซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ในพื้นที่ตำบลแดงใหญ่ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ THE HEALTH RISK ASSESSMENT OF EXPOSURE TO HEAVY METAL CONTAMINATED IN SOIL OF OPERATORS WHO WORK AT WASTE ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT SORTING AND RETAIL SHOPS LOCATED IN BAN DAENG YAI, BAN MAI CHAIYAPHOT DISTRICT, BURIRAM PROVINCE.

Main Article Content

ณัฐพงษ์ บุญชุม Nattapong Boonchum
วิชชากร จารุศิริ Witchakorn Charusiri
ณภัทร โพธิ์วัน Naphat Phowan
ชูเกียรติ จันทโรจน์ Chukiad Chantarot

Abstract

This study aims to assess the health risk of exposure to heavy metal contaminated in soil samples of operators who work at waste electrical and electronic equipment sorting and retail shops which was conducted in Ban Daeng Yai Sub-district, Ban Mai Chaiyaphot district, Buriram Province. Soil samples were collected by using the Judgement/Biased sampling method from 77 retail shops and the amount of heavy metal was analyzed by the X-ray Fluorescence Spectrophotometry technique and Atomic Absorption Spectrophotometry (AAS). Independent Samples Test (t-test) was selected to compare statistical differences of heavy metal content in soil detected by both analytical methods. The results showed that there was no difference found for copper, lead, and zinc contents (statistical significance level of 0.05); but the analytical results of cadmium, nickel, manganese, and chromium were different (statistical significance level of 0.05). The correlation to arsenic could not be conducted because they were not detected. The risk assessment of exposure to heavy metal contamination resulting from electrical and electronic equipment sorting and detected by both analytical methods found no harmful health effect. However, retail shop owners should be well aware of the dangers and request staff to wear personal protective gear during working hours. In addition, Daeng Yai Subdistrict Administrative Organization should provide a proper purchasing procedure and handling method for retail shop owners on a regular basis.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Nattapong Boonchum ณ. บ., Witchakorn Charusiri ว. จ., Naphat Phowan ณ. โ., & Chukiad Chantarot ช. จ. (2021). การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการรับสัมผัสโลหะหนักปนเปื้อนในดิน ของผู้ประกอบการร้านรับซื้อและคัดแยกซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ในพื้นที่ตำบลแดงใหญ่ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ THE HEALTH RISK ASSESSMENT OF EXPOSURE TO HEAVY METAL CONTAMINATED IN SOIL OF OPERATORS WHO WORK AT WASTE ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT SORTING AND RETAIL SHOPS LOCATED IN BAN DAENG YAI, BAN MAI CHAIYAPHOT DISTRICT, BURIRAM PROVINCE. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT, 17(2), 60–81. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JEM/article/view/248881
Section
บทความวิจัย Research

References

Announcement of the National Environment Committee issue 25 (2004). soil quality standards. the government gazette, 121(119), 170 - 181.

Pollution Control Department. (2020). heavy metal contaminated in soil of operators who work at waste electrical and electronic equipment sorting and retail shops located in Ban Daeng Yai, Ban Mai Chaiyaphot District, Buriram Provincn. report. Bangkok: Pollution Control Department.

Pollution Control Department. (2020). Report of the situation of hazardous waste from the community 2019. Bangkok: Pollution Control Department.

Pollution Control Department. (2012). Guidelines for the Evaluation of waste from electrical and electronic equipments assessment project. Bangkok :Pollution Control Department.

Department of Industrial Works. (2016). Guide to Survey and Inspection of Contamination in Soil and Ground Water from Industrial Works. Bangkok: Department of Industrial Works.

Konjanawan, K., Satrabhan, N., Khunchalee, K., & Prueksasit, T. (2020). Health Risk Assessment of Electronic Waste Dismantling Workers Exposed to Heavy Metals via Dermal Absorption in Burirum Province. Journal of Safety and Health, 13(2), 18 – 31.

Saetang, P., Rojanpraiwong, S., Mooksuwan, W., & Pratumchat S., (2009). A preliminary workshop to study the impact and seek a participatory waste management approach In the case of Khok Sa-at Subdistrict, Khong Chai district, Kalasin Province. Ecological Alert and Recovery-Thailand. The Asia Foundation (Thailand).

Charusiri, W. (2018). Hazardous and Industrial Waste Management. Bangkok: Uptoyou service company limited.

Ministry of VRIOM. (2013). Soil Remediation Circular 2013. Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment (Netherlands). Retrieved January 10, 2021, form https://esdat.net.

Blackman, W.C. Jr. (2001). Basic Hazardous Waste Management, 3rd ed. CRC Press.

LaGrega M.D., Buckingham P.L. and Evans J.C. (2001). Hazardous Waste Management. 2nd ed. McGraw-Hill.

Roberts, S.M. and Teaf, C.M. (1998). Hazardous Waste Incineration: Evaluating the Human Health and Environmental Risks. CRC Press.

Sullivan, J.B. and Kreiger, G.R. (1992). Hazardous Materials Technology: Clinica; Principles of Environmental Health. Willium & Wilkins.

A. Petroczi, D. P. Naughton (2009). Mercury, cadmium and lead contamination in seafood: A comparative study to evaluate the usefulness of Target Hazard Quotients. Food and Chemical Toxicology, 47(2), 298-302.

N. Bortey-Sam, S.-M.M. Nakayama, Y. Ikenaka, O. Akoto, E. Baidoo, Y.B., Yohannes, H. Mizukawa, M. Ishizukaa. (2015). Ecotoxicology and Environmental Safety 111, 160-167.

A.J. Gutiérrez, C. Rubio, I.M. Moreno, A.G. González, D. Gonzalez-Weller, N. Bencharki, A. Hardisson, C. Reverte. (2017). Estimation of dietary intake and target hazard quotients for metals by consumption of wines from the Canary Islands. Food and Chemical Toxicology, 108, 10-18.

M. Goumenou, A. Tsatsakis. (2019). Proposing new approaches for the risk characterisation of single chemicals and chemical mixtures: The source related Hazard Quotient (HQS) and Hazard Index (HIS) and the adversity specific Hazard Index (HIA). Toxicology Reports 6, 632-636.

Kuntawee, C., Tantrakarnapa, K., Limpanont, Y., Lawpoolsri, S., Phetrak, A., Mingkhwan, R., Worakhunpiset, S. (2020). Exposure to Heavy Metals in Electronic Waste Recycling in Thailand. Int. J. Environ. Res. Public Health, 17, 2996.