ความเข้มฝนที่ส่งผลต่อการเกิดน้ำท่วม: กรณีศึกษาอำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี RAIN INTENSITY AFFECT TO FLOODING: CASE STUDY MUEANG DISTRICT, PHETCHABURI PROVINCE

Main Article Content

Phonepasith Phongdala Phonepasith Phongdala
กิตติชัย ดวงมาลย์ Kittichai Duangmal
สุรัตน์ บัวเลิศ Surat Bualert
กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ Kobkiat Pongput
อรทัย เชื้อวงษ์ Orrathai Chueawong

Abstract

In each incident, flood causes devastation and difficulty to the victims. This research aims to study rain intensity which causes floods in Mueang Phetchaburi District. The analysis was based on six major flood incidents in Mueang Phetchaburi District during 2003-2016, daily rainfall data from 11 stations reported by Meteorological Department and the Royal Irrigation Department, daily runoff data from 6 stations reported by the Royal Irrigation Department in Phetchaburi watershed, and sea tide data from 1 station reported by Marine Department. The study found that rain intensity which causes flood in Mueang Phetchaburi District includes 1) rainfall accumulation over 100 mm in two days within Mueang Phetchaburi District or 2) rainfall over 100 mm per day above Mueang Phetchaburi District or rainfall accumulation over 200 mm in two days or 3) the amount of runoff was more than 150 cubic meters per second at B.10 streamflow station. It was also found that the highest sea tide level was more than 3.90 m. MSL. These are the factors affecting slower water flow into the sea resulting a longer flood in the area. When the situation arises, the people should be warned in order to be prepared for the coming flood.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Phonepasith Phongdala, P. P., Kittichai Duangmal ก. ด., Surat Bualert ส. บ., Kobkiat Pongput ก. ผ., & Orrathai Chueawong อ. เ. . (2021). ความเข้มฝนที่ส่งผลต่อการเกิดน้ำท่วม: กรณีศึกษาอำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี RAIN INTENSITY AFFECT TO FLOODING: CASE STUDY MUEANG DISTRICT, PHETCHABURI PROVINCE. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT, 17(2), 4–21. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JEM/article/view/247714
Section
บทความวิจัย Research

References

Ashfaq, A., Jingzhong, Muhammad & Raza. (2017). Determinants of flood risk mitigation strategies at household level: a case of Khyber Pakhtunkhwa (KP) province, Pakistan. Springer, 88(1), 415-430.

Ashfaq, A., Jingzhong, Muhammad, Jahangir & Syed Muhammad. (2018). Flood hazards: household vulnerability and resilience in disaster-prone districts of Khyber Pakhtunkhwa province, Pakistan. Springer, 93(1), 147-165.

Ashfaq, A., Jingzhong, Rajib, Raza & Muhammad. (2019). Factors affecting flood-induced household vulnerability and health risks in Pakistan: The case of Khyber Pakhtunkhwa (KP) Province. International Journal of Disaster Risk Reduction, 42(101341), 1-8.

Hydro-Informatics Institute (Public Organization). (2019). Report of the flood situation [In Thai]. Retrieved January 12, 2020, from http://thaiwater.net/report.

Isaac, M., & Brian J. (2006). Robust responses of the hydrological cycle to global warming. Journal of climate, 19(21), 5686-5699.

Kanittha, Achara, Suparat, & Chawapornpan. (2016). A survey of flood disaster preparedness among hospitals in the central region of Thailand. Australasian Emergency Nursing Journal, 19(4), 191-197.

Nipon Tangtham. (1989). Measures to prevent flooding in forest ecology [In Thai]. Retrieved January 30, 2020, from

https://kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2553/4403/41/ch1.pdf.

Office for Prevention and Mitigation Phetchaburi. (2019). Report of the flood situation [In Thai]. Retrieved January 12, 2020, from http://www.oic.go.th/.

Richard, P., & Brian, J. (2008). Atmospheric warming and the amplification of precipitation extremes. Science, 321(5895), 1481-1484.

Robert, L., & Rod. (2012). Adapting to flood risk under climate change. SAGE Jurnal, 36(3), 348-378.

Royal Irrigation Department. (2018). Water situation Water management and flood disaster risk [In Thai]. Retrieved January 20, 2020, from http://rid.go.th/main/index.php.

Royal Irrigation Department. (2019). Hydro Information [In Thai]. Retrieved January 12, 2020, from http://rid.go.th/main/index.php.

Theerapong Saovaphak. (1996). Flood induced rainfall assessment from meteorological satellite data [In Thai]. Bangkok: Kasetsart University.

Water Resources Regional Office 7. (2019). Phetchaburi watershed [In Thai]. Retrieved January 18, 2020, from http://water.dwr.go.th/wrro7/index.php/th/.

Xiuquan, Guohe, & Brain,W. (2016). Dynamically-downscaled probabilistic projections of precipitation changes: A Canadian case study. Environmental research, 148, 86-101.

Xiuquan, Guohe, & Jinliang. (2014). Projected increases in intensity and frequency of rainfall extremes through a regional climate modeling approach. Journal of Geophysical Research, 119(23), 13,271-13,286.