การสูบบุหรี่เป็นสิทธิส่วนบุคคล อย่างแท้จริงหรือไม่ ? IS SMOKING A TRUE PERSONAL RIGHT?

Main Article Content

วศิน พิพัฒนฉัตร Vasin Pipattanachat
เนาวรัตน์ เจริญค้า Naowarat Charoenca

Abstract

Cigarettes cause serious health impacts both for smokers and those around them. Nicotine is an addictive substance, which causes loss of control in individual intention. In addition to causing health effects to smokers and non-smokers around them, tobacco consumption also causes multiple problems including poverty, socio-economic and environmental problems at the national and global levels. Therefore, tobacco control is an intervention to safeguard people's health as part of the right to health as a basic human right.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Vasin Pipattanachatว. พ., & Naowarat Charoencaเ. เ. (2020). การสูบบุหรี่เป็นสิทธิส่วนบุคคล อย่างแท้จริงหรือไม่ ? IS SMOKING A TRUE PERSONAL RIGHT?. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT, 16(2), 110-119. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JEM/article/view/245335
Section
บทความวิชาการ Viewpoint

References

กฎหมายและกฎระเบียบ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522
พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดประเภทหรือชื่อของสถานที่สาธารณะ สถานที่ทำงาน และ
ยานพาหนะให้ส่วนหนึ่ง ส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่และยานพาหนะเป็นเขตปลอดบุหรี่ หรือเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ. 2561 มีผลใช้บังคับ เมื่อพ้นกำหนด 90 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ประกาศในราชกิจจาฯวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 มีผลบังคับใช้วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561)
Framework Convention on Tobacco Control :FCTC
Guidelines for implementation Article 8 STATEMENT OF PRINCIPLES AND RELEVANT
DEFINITIONS UNDERLYING PROTECTION FROM EXPOSURE TO TOBACCO SMOKE
บทความ
ริศาธัญญ์ จรุงศักดิ์เศรษฐ์ (2554). เหตุผลที่ควรถอดบุหรี่ออกจากการเจรจาการค้าเสรี. วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข (5) 3, 317-331.
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.), “ดีเดย์ 20 ส.ค. บังคับใช้ กม.สูบบุหรี่ในบ้าน
เป็นความรุนแรง ชี้หญิงไทยเหยื่อควันบุหรี่มือสอง,” เข้าถึงข้อมูลวันที่ 2 ตุลาคม 2563 จาก trc.or.th/th/ข่าวสาร/ข่าวเผยแพร่/ข่าวสารบุหรี่/310-ดีเดย์-20-ส-ค-บังคับใช้-กม-สูบบุหรี่ในบ้าน-เป็นความรุนแรง-ชี้หญิงไทยเหยื่อควันบุหรี่มือสอง.html
ผู้จัดการออนไลน์, “บุหรี่ทำไฟไหม้ปีละร้อยล้านบาท บี้ออก กม.ผลิตบุหรี่ “ดับง่าย” เข้าถึงข้อมูลวันที่ 2 ตุลาคม 2563 จาก https://mgronline.com/qol/detail/9500000131693
มหาวิทยาลัย มหิดล, โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล จัดงาน
แถลงข่าว สถาบันอุดมศึกษาต้นแบบเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่, เข้าถึงข้อมูลวันที่ 2 ตุลาคม 2563 จาก https://mahidol.ac.th/th/2020/thai-society-is-smoke-free/
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, “นิโคตินในบุหรี่ฤทธิ์เสพติดเทียบเท่าโคเคน-เฮโรอีน”
เข้าถึงข้อมูลวันที่ 9 ตุลาคม 2563 จาก https://www.thaihealth.or.th/Content/20058-นิโคตินในบุหรี่ฤทธิ์เสพติดเทียบเท่าโคเคน-เฮโรอีน.html
INDEPENDENT, Lady Gaga says quitting smoking was ‘so brutal’ after having 40 cigarettes a day,
Retrieved on 9 October 2020 from https://www.independent.co.uk/life-style/health-and-families/lady-gaga-stupid-love-album-smoking-cigarettes-quit-interview-zane-lowe-apple-music-a9366521.html
วศิน พิพัฒนฉัตร, ปญหาเกี่ยวกับความรับผิดทางแพงเพื่อเรียกคาสินไหมทดแทนจากอุตสาหกรรม
ยาสูบ ตาม FCTC มาตรา 19 ของประเทศไทย, https://phad.ph.mahidol.ac.th/journal_law/3-3/13-Vasin%20Pipattanachat.pdf
Food and Drug Administration, 2018 NYTS Data: A Startling Rise in Youth E-cigarette Use
Retrieved 3 October 2020, from https://www.fda.gov/tobacco-products/youth-and-tobacco/2018-nyts-data-startling-rise-youth-e-cigarette-use