การประยุกต์ข้อมูลลาดตระเวนเชิงคุณภาพเพื่อการสร้างแบบจำลองการกระจาย ของเสือโคร่ง ในกลุ่มป่าตะวันตกของประเทศไทย APPLYING SMART PATROL DATABASE FOR CREATING SPECIES DISTRIBUTION MODEL OF PANTHERA TIGRIS CORBETTI IN WESTERN FOREST COMPLEX, THAILAND.

Main Article Content

นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์ Nantachai Pongpattananurak
ชาตรี อริยะพิทักษ์ Chatree Ariyaphithak
อนรรฆ พัฒนวิบูลย์ Anak Pattanavibool
สุชาติ โภฌชงค์ Suchart Podchong

Abstract

 


            Thailand’s Western Forest Complex (WEFCOM) to date has been the most effective area for the use of the Spatial Monitoring and Reporting Tool (SMART). The objective of this study was to apply the data obtained from the SMART system to develop and evaluate nine statistical models to estimate tiger distribution in the area. From the SMART database between 2012 and 2016, 2,118 presences of tigers. The categorical responses of digital elevation model, slope percentage and normalized difference vegetation index of WEFCOM were not significantly different from those of the SMART database (chi-square test; p = 0.2322 p = 0.2335 and p = 0.2313 respectively). This result suggested that the tiger presence data from the SMART database provided a good representation of the WEFCOM landscape. The random forest (RF) model was the most effective model. Using the RF model, only 18.72% of WEFCOM was classified as suitable habitat, which could be further classified into three patch types: common patches (1,824 km2), breeding patches (181 km2) and population-maintaining patches (1,502 km2). Moreover, it was found that many suitable habitat patches for tigers are located outside the WEFCOM and highly encroached by human activities. Therefore, it is important to take corrective actions and enforce the law seriously to reduce the long-term negative impact on the existence of tigers and preys.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Nantachai Pongpattananurakน. พ., Chatree Ariyaphithakช. อ., Anak Pattanaviboolอ. พ., & Suchart Podchongส. โ. (2020). การประยุกต์ข้อมูลลาดตระเวนเชิงคุณภาพเพื่อการสร้างแบบจำลองการกระจาย ของเสือโคร่ง ในกลุ่มป่าตะวันตกของประเทศไทย APPLYING SMART PATROL DATABASE FOR CREATING SPECIES DISTRIBUTION MODEL OF PANTHERA TIGRIS CORBETTI IN WESTERN FOREST COMPLEX, THAILAND. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT, 16(2), 42-59. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JEM/article/view/240916
Section
บทความวิจัย Research

References

Allouche, O., Tsoar, A. & Kadmon, R. (2006). Assessing the Accuracy of Species Distribution Models: Prevalence, Kappa and the True Skill Statistic (TSS). Journal of Applied Ecology, 43, 1223-1232.
Barbet-Massin, M., Jiguet, F., Albert, C. H. & Thuiller, W. (2012). Selecting Pseudo-Absences for Species Distribution Models: How, Where and How Many?. Methods in Ecology and Evolution, 3(2), 327-338.
Beier, P., Majka, D. & Jenness, J. (2005). Conceptual Steps for Designing Wildlife Corridors. Retrieved May 15, 2019, from http://corridordesign.org/dl/docs/ConceptualStepsForDesigning Corridors.pdf
Bhumpakphan, N. (2001). Importance and Value of Wildlife Resources in Western Forest Complex [In Thai]. Bangkok: Deuan Tula printing house.
Department of National Parks Wildlife and Plant Conservation. (2017). Smart Patrol Manual for Protected Area Management [In Thai]. Bangkok: Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation, Saeng Mueang Printing.
Duangchantrasiri, S. (2008). Abundance of the Tiger (Panthera tigris (Linn.)) and their Prey in Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuary, Uthai Thaani Province [In Thai]. Master’s thesis, Kasetsart University.
Duangchantrasiri, S., Umponjan, M., Simcharoen, S., Pattanavibool, A., Chaiwattana, S., Maneerat, S., Kumar, N. S., Jathanna, D., Srivathsa, A. & Karanth, K. U. (2016). Dynamics of a Low-Density Tiger Population in Southeast Asia in the Context of Improved Law Enforcement. Conservation Biology, 30(3), 639-648.
Duangchantrasiri, S., Jornburom, P., Jinamoy, S., Pattanvibool, A., Hines, J. E., Arnold, T. W., Fieberg, J. & Smith, J. L. D. (2019). Impact of Prey Occupancy and Other Ecological and Anthropogenic Factors on Tiger Distribution in Thailand's Western Forest Complex. Ecology and Evolution, 9(5), 2449-2458.
Duengkae, P., Chaiyes, A. & Pongpattananurak, N. (2014). Modeling Suitable Areas for Bos javanicus Under Current and Channging Climate Scenarios in Thailand [In Thai]. Journal of Wildlife in Thailand, 21, 150-165.
Elith, J., Graham, C.H., Anderson, R.P., Dudík, M., Ferrier, S., Guisan, A., Hijmans, R.J., Huettmann, F., Leathwick, J.R., Lehmann, A., Li, J., Lohmann, L.G., Loiselle, B.A., Manion, G., Moritz, C., Nakamura, M., Nakazawa, Y., Overton, J.McC.M., Peterson, A.T., Phillips, S.J., Richardson, K., Scachetti-Pereira, R., Schapire, R.E., Soberón, J., Williams, S., Wisz, M.S. & Zimmermann, N.E. (2006). Novel Methods Improve Prediction of Species’ Distributions from Occurrence Data. Ecography, 29, 129-151.
Faculty of Forestry. (2012). Executive Summmary Ecological Corridor Study for Important Forest Complexs in Thailand. Bangkok: Faculty of Forestry, Kasetsart University.
Faengbubpha, K., Maneerat, S., Jinamoy, S., Pliosungnoen, M., Tifoong, J., Khanphukhieo, S., Ariyaphithak, C. & Pattanavibool, A. (2016). Smart Database for Smart Patrol System [In Thai]. Bangkok: Wildlife Conservation Society Thailand program, Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation, Kasetsart University.
Fielding, A. H. & Bell, J. F. (1997). A Review of Methods for the Assessment of Prediction Errors in Conservation Presence/Absence Models. Environmental Conservation, 24(1), 38-49.
Freeman, E. (2012). Presence-Absence Model Evaluation. Retrieved March 23, 2017, form https://www.rdocumentation.org/packages/PresenceAbsence/versions/1.1.9
Guisan, A. & Thuiller, W. (2005). Predicting Species Distribution: Offering more than Simple Habitat. Ecology Letters, 8, 993-1009.
Guo, C. B., Lek, S., Ye, S. W., Li, W., Liu, J. S. & Li, Z. J. (2015). Uncertainty in Ensemble Modelling of Large-Scale Species Distribution: Effects from Species Characteristics and Model Techniques. Ecological Modelling, 306, 67-75.
Hötte, M. H. H., Kolodin, I. A., Bereznuk, S. L., Slaght, J. C., Kerley, L. L., Soutyrina, S. V., Salkina, G. P., Zaumyslova, O. Y., Stokes, E. J. & Miquelle, D. G. (2016). Indicators of Success for Smart Law Enforcement in Protected Areas: A Case Study for Russian Amur Tiger (Panthera tigris altaica) reserves. Integrative Zoology, 11, 2-15.
IUCN. (2016). The IUCN Network List of Threatened Species. Retrieved March 21, 2016, form www.iucnredlist.org
Jenks, K. E., Kitamura, S., Lynam Antony, J., Ngoprasert, D., Chutipong, W., Steinmetz, R., Sukmasuang, R., Grassman, L. Jr. I., Cutter, P., Tantipisanuh, N., Bhumpakphan, N., Gale, G. A., Reed David, H., Leimgruber, P. & Songsasen, N. (2012). Mapping the Distribution of Dholes, Cuon alpinus (Canidae, Carnivora), in Thailand. Mammalia, 76(2), 175-184.
Kanagaraj, R., Araujo, M. B., Barman, R., Davidar, P., De, R., Digal, D. K., Gopi, G. V., Johnsingh, A. J. T., Kakati, K., Kramer-Schadt, S., Lamichhane, B. R., Lyngdoh, S., Madhusudan, M. D., Ul Islam N. M., Parida, J., Pradhan, N. M. B., Puyravaud, J. P., Raghunath, R., Rahim, P. P. A., Muthamizh S. K., Subedi, N., Trabucco, A., Udayraj, S., Wiegand, T., Williams, A. C. & Goyal, S. P. (2019). Predicting Range Shifts of Asian Elephants Under Global Change. Diversity and Distributions, 25(5), 822-838.
Maiorano, L., Chiaverini, L., Falco, M. & Ciucci, P. (2019). Combining Multi-State Species Distribution Models, Mortality Estimates, and Landscape Connectivity to Model Potential Species Distribution for Endangered Species in Human Dominated Landscapes. Biological Conservation, 237, 19-27.
Marescot, L., Lyet, A., Singh, R., Carter, N. & Gimenez, O. (2019). Inferring Wildlife Poaching in Southeast Asia with Multispecies Dynamic Occupancy Models. Ecography, 42, 1-12.
Patil, N., Gopalaswamy, A. M. & Karanth, K. U. (2011). Dispersing Tiger Makes a Point. Oryx, 45, 472-475.
Phillips, S. J. & Dudík, M. (2008). Modeling of Species Distributions with Maxent: New Extensions and a Comprehensive Evaluation. Ecography, 31(2), 161-175.
Phillips, S. J., Dudik, M., Elith, J., Graham, C. H., Lehmann, A., Leathwick, J. & Ferrier, S. (2009). Sample Selection Bias and Presence-Only Distribution Models: Implications for Background and Pseudo-Absence Data. Ecological Applications, 19(1), 181-197.
Planisong, K., Trisurat, Y., Sookchaloem, D., Bhumpakphan, N. & Podchong, S. (2018). Co-habitats Model oof Gaur and Elephant at Phu Khieo Wildlife Sanctuary, Chaiyaphum Province [In Thai]. Thai Journal of Science and Technology, 8(2), 116-126.
Podchong, S., Schmidt-Vogt, D. & Honda, K. (2009). An Improved Approach for Identifying Suitable Habitat of Sambar Deer (Cervus unicolor Kerr) Using Ecological Niche Analysis and Environmental Categorization: Case Study at Phu-Khieo Wildlife Sanctuary, Thailand. Ecological Modelling, 220(17), 2103-2114.
Pongpattananurak, N. (2014). Prioritizing Forest Complexes of Thailand Using Landscape Metrics [In Thai]. Thai Journal of Forestry, 33(2), 61-76.
R Core Team. (2016). R: A Language and Environment for Statistical Computing. Vienna, Austria: R Foundation for Statistical Computing. Retrieved April 20, 2016, form http://cran.r-project.org
Rabosky, A. D., Cox, C., Rabosky, D., Title, P., Holmes, I., Feldman, A. & McGuire, J. (2016). Coral Snakes Predict the Evolution of Mimicry across New World Snakes. Nature Communications, 7, 11484.
Robert, J. H. & Jacob V. E. (2012). raster: Geographic Analysis and Modeling with Raster Data. R package version 2.0-12. Retrieved May 19, 2017, form http://CRAN.R-project.org/package=raster
Royal Thai Armed Forces Headquarters. (2016). Vector Map of Thai Waterways. Bangkok: Royal Thai Survey Department, Royal Thai Armed Forces Headquarters.
Simcharoen, A., Savini, T., Gale, G. A., Simcharoen, S., Duangchantrasiri, S., Pakpien, S. & Smith, J. L. D. (2014). Female Tiger Panthera tigris Home Range Size and Prey Abundance: Important Metrics for Management. Oryx, 48(3), 370-377.
SMART Patrol Monitoring Center. (2019). Annual Report 2019 [In Thai]. Bangkok: Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation.
Srikosamatara, S. & Suteethorn, V. (1995). Populations of Gaur and Banteng and Their Management in Thailand. Natural History Bulletin of the Siam Society, 43(1), 55-83.
Thuiller, W., Georges, D., Engler, R. & Breiner, F. (2016). Biomod2: Ensemble Platform for Species Distribution Modeling. Retrieved March 8, 2018, form https://cran.r-project.org/web/packages/biomod2 /biomod2.pdf
Thuiller, W., Lafourcade, B., Engler, R. & Araújo, M. (2009). Biomod - a Platform for Ensemble Forecasting of Species Distributions. Ecography, 32, 369-373.
Thunhikorn, S. (2003). Habitat Utilization of the Malayan Tapir (Tapirus illdicus) in Khlong Saeng Wildlife Sanctuary, Surat Thani Province [In Thai]. Journal of Wildlife in Thailand, 11, 81-100.
Trisurat, Y., Pattanavibool, A., Gale, G. A. & Reed, D. H. (2010). Improving the Viability of Large-Mammal Populations by Using Habitat and Landscape Models to Focus Conservation Planning. Wildlife Research, 37(5), 401-412.
USGS. (2016). Earth Explorer: Query and Order Satellite Images, Aerial Photographs, and Cartographic Products through the U.S. Geological Survey. Retrieved July 10, 2016, form https://earthexplorer.usgs.gov
Vermote, E., Justice, C., Claverie, M. & Franch, B. (2016). Preliminary Analysis of the Performance of the Landsat 8/Oli Land Surface Reflectance Product. Remote Sensing of Environment, 185, 46-56.
WEFCOM. (2004). GIS Database and its Applications for Ecosystem Management. Bangkok: Department of
National Parks, Wildlife and Plant Conservation.
Wildlife Research Division. (2010). Status of Large Mammals in Thailand [In Thai]. Bangkok: Wildlife Research Division, Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation.
Yodyoi, Y., Pongpattananurak, N., & Chimchome, V. (2015). Impact of Land Use Change in Tambon Thaisamakkee in Gaur's Habitats, Dong Phayayen - KhaoYai Forest Complex. Journal of RESGAT, 16, 1-9.