แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช GUIDELINES FOR PUBLIC PARTICIPATION IN SOLID WASTE MANAGEMENT OF NAKHON SI THAMMARAT MUNICIPALITY

Main Article Content

ศาลิมาร์ เกิดกลิ่นหอม Salimar Kirdklinhom
ณพงศ์ นพเกตุ Napong Nophaket

Abstract

This research studies solid waste management and the level of public participation in solid waste management. To purpose guidelines for public participation in solid waste management of Nakhon Si Thammarat Municipality, the research methodology is mixed method using interviews with government representatives, private sector and community leaders, while, the questionnaire covers 400 households. Besides the descriptive statistical analysis, this paper also provides SWOT Analysis and TOWS Matrix interpretation. The findings are three-folds; 1) Using dumping disposal method, Nakhon Si Thammarat municipality has 1.12 million tons of solid waste at the dumping site. Even though the city has tried to improve its waste collection capacity and disposal capacity, it still lacks the guidelines to manage the waste from upstream. 2) The level of public participation for household waste management of this city is medium. 3) This study suggests that Nakhon Si Thammarat Municipality must create opportunities for people to participate in waste management including the decision making in planning, implementation, and evaluation. Both the policy-based guidelines for public participation in solid waste management and the active public participation to manage waste should involve in the people and be driven by the people. By focusing on household and community that must be aware of the problem of solid waste together, we need a paradigm shift which people change their behaviors to manage waste at home. Finally, the community's solid waste managers and the municipality must be a supporting agency to make the reality of efficient solid waste management.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Salimar Kirdklinhom ศ. เ., & Napong Nophaketณ. น. (2020). แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช GUIDELINES FOR PUBLIC PARTICIPATION IN SOLID WASTE MANAGEMENT OF NAKHON SI THAMMARAT MUNICIPALITY. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT, 16(2), 60-73. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JEM/article/view/228449
Section
บทความวิจัย Research

References

กรมควบคุมมลพิษ. (2562). รายงานสถานการณ์มลพิษประเทศไทย ปี 2561. กรุงเทพฯ: กรมควบคุมมลพิษ กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.
กรมควบคุมมลพิษ. (2562). รายงานสถานการณ์สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2561. กรุงเทพฯ: กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม. (2561). สถานการณ์ด้านขยะมูลฝอยของประเทศ. สืบค้นเมื่อ 20 กันยายน 2562. จาก http://infotrash.deqp.go.th/infolink/?p=27
จรรยา ปานพรม. (2556). การมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมูลฝอยของครัวเรือน: เทศบาลตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. การค้นคว้าอิสระวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม สถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
นัยนา เดชะ. (2557). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ตำบลเลม็ด อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
มหาวิทยาลัยทักษิณ. (2560). การศึกษาความเหมาะสมโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน เทศบาลนคร นครศรีธรรมราช. พัทลุง: ศูนย์วิจัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยทักษิณ.
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช. (2562). แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” จังหวัด นครศรีธรรมราช พ.ศ. 2562. นครศรีธรรมราช.
สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช. (2560). แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช. นครศรีธรรมราช: กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช.
สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร. (2556). คู่มือแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน. กรุงเทพฯ:
มาตาการพิมพ์.
สุธี ฮั่นตระกูล และ Dr. Walter Schoell. (ม.ป.ป.). การจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน (CBM). สืบค้นเมื่อ 24 กันยายน 2562. จาก http://slcp.phsmun.go.th/wpcontent/uploads/2016/05/vulume-4-CBM-curr-3-complete-text.pdf
World Heritage Site. (2019). WHC Session 2021. สืบค้นเมื่อ 8 ธันวาคม 2562. จาก https://www.worldheritagesite.org/nominated/2021