ขีดความสามารถในการรองรับด้านกายภาพ และระดับการใช้ประโยชน์ด้านนันทนาการ ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี จังหวัดกระบี่ PHYSICAL CARRYING CAPACITY AND RECREATIONAL USE LEVEL AT THAN BOK KHORANI NATIONAL PARK, KRABI PROVINCE

Main Article Content

Sangsan Phumsathan แสงสรรค์ ภูมิสถาน
Jiranan Nisaiharn จิรนันท์ นิสัยหาญ
Neramit Songsaeng เนรมิต สงแสง

Abstract

This research comprised of three major objectives: 1) study on physical carrying capacity (PCC), 2) study on the level of recreational use, and 3) compare the physical carrying capacity and the level of recreational use. Three of the main tourist sites in Than Bok Khorani National Park, Krabi Province, were selected for the study areas including Hong Island, Pakbia Island and LaoLaDing Island. Geographic Information System (GIS) was applied to identify the size of the available space for recreational use of each site. Additionally, 600 questionnaires were distributed to both international and domestic tourists. The results presented that the PCC of Hong Island, Pakbia Island and LaoLaDing Island were estimated at 1,564 tourists per day, 1,044 tourists per day, and 269 tourists per day respectively. With reference to the physical carrying capacity comparing with the number of hourly tourists, it presented that the level of use at LaoLaDing Island was over PCC both high and low season, while Pakbia Island was over PCC only during high season. For Hong Island, the number of visitors was not exceeded the PCC neither high nor low season.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
แสงสรรค์ ภูมิสถานS. P., จิรนันท์ นิสัยหาญJ. N., & เนรมิต สงแสงN. S. (2019). ขีดความสามารถในการรองรับด้านกายภาพ และระดับการใช้ประโยชน์ด้านนันทนาการ ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี จังหวัดกระบี่ PHYSICAL CARRYING CAPACITY AND RECREATIONAL USE LEVEL AT THAN BOK KHORANI NATIONAL PARK, KRABI PROVINCE. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT, 15(2), 4-25. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JEM/article/view/218010
Section
บทความวิจัย Research

References

Camp, E. and D. Fraser. 2012. Influence of conservation education dive briefings as a management tool on the timing and nature of recreational SCUBA diving impacts on coral reefs. Ocean & Coastal Management. 61: 30-37.
City of Long Beach. 2002. Open Space and Recreation Element of the General Plan. Available Source:
https://www.cityofberkeley.info/Planning_and_Development/Home/General_Plan_Open_Space_and_Recreation_Element.aspx. September 27, 2018.
Department of National Park, Wildlife and Plant Conservation.. 2008. Tracking Carrying capacity of recreation of the park. Department of National Park, Wildlife and Plant Conversation. (In Thai)
_______. 2015. The full report Study on the Carrying capacity to accommodate recreation uses at Phang-
Nga National Park, Phang-Nga Province. Department of National Park, Wildlife and Plant Conversation. (In Thai)
_______. 2018. Tourist statistics. Resource:
https://portal. dnp.go.th/ Content/nationalpark? Content ID=3719, December 30, 2018. (In Thai)
Emphandhu, D. 2003. Teaching Programs the management plan for eco-tourism. Forestry Research Center, Faculty of Forestry, Kasetsart University. Bangkok. (In Thai)
Phumsathan, S., N. Pongpattananurak., S. Udomwithit., T. Chaisawataree., and P. Dechum. 2016. Guide to Sustainable Tourism Development in National Forest. National Research Council of Thailand and The Thailand Research Fund. (In Thai)
Than Bok Khorani National Park. 2018. Data Than Bok Khorani National Park. Department of National Park, Wildlife
and Plant Conversation. (in Thai)
Texas Parks and Wildlife. 2018. 2018 Texas Outdoor Recreation Plan. Austin: TPWD.