ปฏิบัติการของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่านกลไกตลาด: โครงการเรดด์พลัสในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านหัวทุ่งอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ PRACTICES OF ECONOMIC MECHANISM IN ENVIRONMENTAL CONSERVATION: REDD+ PROJECT IN BAN HUA THUNGCOMMUNITY FOREST, CHIANG DAO DISTRICT,CHIANG MAI PROVINCE มาตรการเรดด์พลัสในพื้นที่ป่าชุมชน บ้านหัวทุ่ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

Main Article Content

chattrabhorn Suriwan ฉัตราภรณ์ สุริวรรณ

Abstract

This article aimed to study the approach of the concept of REDD+ which is Market Mechanisms in Forest Governance proceeded by State Agency in Hua Thung community forest. In the period before the project was managed, the villagers were worried about their ways of living that would be violated. However, after the state officials got there and organized a meeting to create the knowledge about global warming and the solutions to alleviate the problem. The villagers were able to participate in the project to help protecting the forests and nurturing them to remain exuberant to be the source of carbon storage. The budget would be funded by REDD+ for the organizing of the project, and the villagers would get paid for their each kind of employment financed by international budget sources which was supposed to be spent on the work of geographical change. In addition, the local residents’ ways of living would not be affected in so doing as worried before. However, the supporting budget was rather limited, so wage distributions for the local people in the area was not well managed enough. Nevertheless, the people in the community deemed their cooperation with the state officials would pave the way for good results to their community, and they would also efficiently take care of their forests. Howsoever, the mentioned project was frequently cited as a new format of environmental conservation despite the authority to manage any related activities still remained under the state control.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ฉัตราภรณ์ สุริวรรณ chattrabhorn S. (2019). ปฏิบัติการของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่านกลไกตลาด: โครงการเรดด์พลัสในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านหัวทุ่งอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ PRACTICES OF ECONOMIC MECHANISM IN ENVIRONMENTAL CONSERVATION: REDD+ PROJECT IN BAN HUA THUNGCOMMUNITY FOREST, CHIANG DAO DISTRICT,CHIANG MAI PROVINCE: มาตรการเรดด์พลัสในพื้นที่ป่าชุมชน บ้านหัวทุ่ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT, 15(1), 46-61. https://doi.org/10.14456/10.14456/jem.2019.1
Section
บทความวิจัย Research

References

ชูศักดิ์ วิทยาภัค. (2558). การปกครองสิ่งแวดล้อมรูปแบบใหม่ กระบวนการเสรีนิยมใหม่ทางสิ่งแวดล้อม การจ่ายค่าตอบแทนสำหรับบริการของระบบนิเวศ. เชียงใหม่: ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
สุรินทร์ อ้นพรม. (2554). ป่าชุมชน: เทคโนโลยีอำนาจควบคุมชุมชนในเขตป่าชิ้นใหม่? กรณีศึกษาป่าชุมชนห้วยแก้ว ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่. วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 30(2).
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน)และคณะวนศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. (2556). คู่มือหลักเกณฑ์การประเมินโครงการกลไกเรดด์พลัส. กรุงเทพฯ: อักษรสยามการพิมพ์.
Brockhaus, M., Gregorio, M. D. and Mardiah, S. (2013). Governing the design of national REDD +:
An analysis of the power of agency. Forest Policy and Economics, 49(2014), 23–33.
Cashore, B. (2002). Legitimacy and the Privatization of Environmental Governance How Non-State Market-Driven (NSMD) Governance Systems Gain Rule-Making Authority. Governance, 15(4), 503-529.
Dressler, W. H., Mahanty S., Clendenning, J. and To, P. X. (2014). Rearticulating governance through carbon in the Lao PDR?. Environment and Planning C: Government and Policy, 2014(32), 1-19.
Evans, K., Murphy, L. and Jong, W. (2012). Global versus local narratives of REDD: A case study from Peru’s Amazon. environmental science & policy, 35(2014), 98-108.
Fletcher, R. (2010). Neoliberal environmentality: Towards a poststructuralist political ecology of the conservation debate. Conservation and Society, 8(3), 171-181.
Larson, A. M. (2010). Forest tenure reform in the age of climate change: Lessons for REDD+. Global Environmental Change, Global Environmental Change, 2011(21), 540–549.
Li, T. (2007). The Will to Improve. North Carolina: Duke University Press.
McElwee, P. D. (2016). Forests Are Gold: Trees, People, and Environmental Rule in Vietnam, University of Washington Press.
Timothy, L. W. (1995). On Environmentality: Geo-Power and Eco-Knowledge in the Discourses of Contemporary Environmentalism. Cultural Critique The Politics of Systems and Environments Part II, 1995(31), 57-81.