บรรณาธิการแถลง / Editorial

Main Article Content

Journal of Environmental Management WebAdmin

Abstract

น้ำเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ ทั้งทางด้านการเกษตร การประมง กิจวัตรประจำวัน รวมถึงการรักษาสภาพนิเวศทางน้ำ ดังนั้นการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพนับว่าเป็นเรื่องทำสำคัญที่ส่งผลให้การดำเนินกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ให้เป็นไปได้และเป็นไปด้วยดี  ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวจึงต้องวางแผนการบริหารจัดการน้ำ เพื่อรองรับความต้องการน้ำและระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเดือนร้อนของประชาชนทั้งในพื้นที่ในเมืองและชนบท ความร่วมมือของภาครัฐและประชาชน รวมถึงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ พลังงานร่วมกันจะเป็นแนวทางนำไปสู่การบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนได้ วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม (JEM) ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 นี้ได้นำเสนอการศึกษาสำหรับการบริหารจัดการน้ำ ป่าไม้และพลังงานที่น่าสนใจ เพื่อรักษาทรัพยากรเหล่านี้ให้คงอยู่ตลอดไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
WebAdmin, J. of E. M. (2019). บรรณาธิการแถลง / Editorial. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT, 15(1). Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JEM/article/view/149802
Section
บทบรรณาธิการ Editorial

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>