ค่าธรรมเนียมวารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม

2016-05-11

วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อมขอเปลี่ยนแปลงการเก็บค่าธรรมเนียมกับผู้เขียนต้นฉบับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร ดังนี้

1) ค่าธรรมเนียมการส่งบทความ 3,000 บาท เมื่อต้นฉบับผ่านการพิจารณาเบื้องต้น เพื่อจ่ายเป็นค่าสมนาคุณให้กับผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินบทความ
2) ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ 1,000 บาท เมื่อต้นฉบับได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร

หมายเหตุ:   **กรณีที่บทความไม่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เขียนไม่สามารถขอคืนค่าดำเนินการจัดพิมพ์บทความได้