ช่องทางการเผยแพร่ออนไลน์

2016-02-01

วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป วารสารจะยกเลิกการเผยแพร่วารสารฉบับตีพิมพ์ และจะมีการเผยแพร่เป็นวารสารอิเลคทรอนิกส์ ทาง www.tci-thaijo.org/index.php/JEM เท่านั้น