คำแนะนำเป็นขั้นตอนการส่งบทความทางวิชาการเข้าระบบวารสารออนไลน์ เริ่มตั้งแต่การลงทะเบียน และการส่งบทความเข้าระบบวารสารออนไลน์ ตามลิงค์ข้างล่างเลย

https://onedrive.live.com/redir?resid=8CB1209E5C37CA7B!18559&authkey=!AJy7SVJ0dJGKM6k&ithint=folder%2cpdf