วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม ยังจัดอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 เช่นเดิมนะคะ อ้างอิงจากผลการประเมินคุณภาพวารสารรอบที่ 4 โดยจะมีระยะเวลาการรับรองคุณภาพเป็นระยะเวลา 2 ปี คือตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2565 ค่ะ

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/Evaluation/2558/Announced/News.html