ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2014 เป็นต้นไป วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อมเริ่มจัดเก็บค่าธรรมเนียมกับผู้เขียนต้นฉบับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร ดังนี้

1) ค่าธรรมเนียมการส่งบทความ 2,000 บาท เมื่อต้นฉบับผ่านการพิจารณาเบื้องต้น
2) ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ 2,000 บาท เมื่อต้นฉบับได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/JEM/about/submissions#authorFees