การพัฒนาสติกเกอร์ไลน์เพื่อเพิ่มช่องทางการสื่อสารการตลาดผลิตภัณฑ์ของชุมชนเมืองมะดัน จังหวัดนครนายก

Main Article Content

ปรัชญา ทองชุม
ปรียา สมพืช

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลิตภัณฑ์และอัตลักษณ์ของชุมชนเมืองมะดัน พัฒนาสติกเกอร์ไลน์ ประเมินคุณภาพและความพึงพอใจต่อสติกเกอร์ไลน์ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยแจกแบบสอบถาม แบบประเมินคุณภาพสติกเกอร์ไลน์ และแบบประเมินคุณภาพสติกเกอร์ไลน์กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้เชี่ยวชาญ และประชาชนทั่วไป จำนวน 188 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา ผลการศึกษาพบว่า ผลิตภัณฑ์ชุมชนเมืองมะดันที่สะท้อนอัตลักษณ์มี 10 ผลิตภัณฑ์ เช่น น้ำมะดัน มะดันแช่อิ่ม และมะดันอบแห้ง เป็นต้น สติกเกอร์ไลน์ควรนำเสนอแบบการ์ตูนรูปมะดันไม่ระบุเพศ/วัย ใช้สีเขียวเข้ม ประโยชน์ของมะดันมีวิตามินซีสูง ผลการพัฒนาสติกเกอร์ไลน์ พบว่า มีทั้งหมด 32 ตัว แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ (1) คำทักทายทั่วไป (2) ประโยชน์ของมะดัน และ (3) ผลิตภัณฑ์ชุมชนเมืองมะดัน และผลการประเมินคุณภาพสติกเกอร์ไลน์ ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่ามีคุณภาพมากที่สุด สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีความเห็นว่าคุณภาพมาก และผลการประเมินความพึงพอใจต่อสติกเกอร์ไลน์พบว่าอยู่ในระดับสูงสุด

Article Details

How to Cite
[1]
ทองชุม ป. และ สมพืช ป. 2023. การพัฒนาสติกเกอร์ไลน์เพื่อเพิ่มช่องทางการสื่อสารการตลาดผลิตภัณฑ์ของชุมชนเมืองมะดัน จังหวัดนครนายก. วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต. 11, 1 (ม.ค. 2023), 21–33.
บท
บทความวิจัย

References

Bismo, A., S. Putra and Melysa, 2019. Application of digital marketing (social media and email marketing) and its impact on customer engagement in purchase intention: A case study at PT. Soltius Indonesia. pp. 109-114. In: Proceedings of 2019 International Conference on Information Management and Technology (ICIMTech). Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), Manhattan, New York.

Chumwatana, T. and I. Chuaychoo. 2017. Using social media listening technique for monitoring people's mentions from social media: A case study of Thai airline industry. pp. 103-106. In: Proceedings of 2017 2nd International Conference on Knowledge Engineering and Applications (ICKEA). Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), Manhattan, New York.

Chutrakul, S. 2022. Development Approach for Community-based Tourismin Travel TV Shows Content in Support of Community-based Tourism. Journal of Community Development and Life Quality. 10(1): 35-44. (in Thai)

Lata, S. 2017. The Design and Development Stickers Line for Public relations Maha SaraKham Province. Department of Computer Science, Faculty of Science and Technology, Rajabhat Maha SaraKham University. (in Thai)

Marung, U. 2016. Improving the performance of the OTOP online marketing. pp. 1-4. In: Proceedings of 2016 International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC). Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), Manhattan, New York.

Ngamjarussrivichai, P., P. Jeemali and W. Panitsettakorn. 2018. Designing an online marketing investment evaluation system case study of cosmetics manufacturing company. pp. 469-474. In: Proceedings of 2018 5th International Conference on Business and Industrial Research (ICBIR). Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), Manhattan, New York.

Paochinda, P. 2018. Communication Meaning of Sticker Lines on the Application Line and the Perspectives of Sticker Lines Users for Setting up a Sticker Line Business. Com. Arts (Entertainment Management and Production). Graduate School, Bangkok University. (in Thai)

Pathomchaikup, T. and K. Sombultawee. 2016. The sticker line character’s influence affecting brand recall of Gen Y in Nakhonpathom. pp. 1549-1557. In: Proceeding of the 12th National Academic Conference on Naresuan Research: Research and Innovation in Developing Country. Naresuan University, Phitsanulok. (in Thai)

Phanthabutr, S. 2019. A Study of Concept and Style in Character Sticker for using on Social Media. The

Journal of Social Communication Innovation. 7(1): 156-167. (in Thai)

Ritthithamakul, C. and M. Polanan. 2018. Communication through LINE application sticker and brand recognition of Bangkok Bank. pp. 2094-2104. In: Proceedings of the Graduate Research Conference. Rangsit University, Pathum Thani. (in Thai)

Srikalsin, T. and C. Phaomanacharoen. 2021. The

Development of Digital Media for Marketing Public Relations in Community Business Enterprise: A Case Study of Hin Tang - Ban Dong Community, Muang District, Nakhon Nayok Province. The Journal of Social Communication Innovation. 9(1): 10-21. (in Thai)

Thamwipat, K., P. Princhankol, J. Paiboonnapapong, C. Patitas and T. Pawatkongsin. 2015. The development of sticker characters on application Line entitled “ASEAN” for public relations the image of MCOT Public Company Limited. Journal of Communication and Innovation NIDA 2(2): 155-184. (in Thai)

Yothicar,P. 2021. The Application of ASEAN Community-Based Tourism Standard for Developing Mueangmadan Community-Based Tourism at Tambol Tasai, Mueng Nakhon Nayok District, Nakhon Nayok Province. Dusit Thani College Journal. 15(2): 32-49. (in Thai)