แนวทางการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนสหกรณ์ผ้าไหมบ้านหัวฝาย ตำบลปอแดง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

Main Article Content

ฝากจิต ปาลินทร
อทิตยา แทนโนนงิ้ว

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการดำเนินงาน ปัญหาและความต้องการเพื่อสร้างแนวทางการพัฒนากลุ่ม โดยศึกษาจาก คณะกรรมการและสมาชิกกลุ่ม จำนวน 10 คน โดยใช้การสังเกต การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่ม ผลการวิจัยพบปัญหาและความต้องการ 7 ด้าน ได้แก่ 1) ปริมาณใบหม่อนไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงไหม 2) อุปกรณ์ชำรุด ไม่ทันสมัย 3) ไม่สามารถผลิตเส้นยืนได้เอง 4) บางรายไม่สามารถผลิตเส้นไหมได้ตามมาตรฐาน มกษ. 5) สมาชิกส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ 6) ขาดผู้สืบทอดการผลิต และ 7) ขาดความรู้ด้านการตลาด ดังนั้น จึงเสนอแนวทางในการพัฒนา ดังนี้ 1) ด้านการผลิต ต้องมีการเพิ่มศักยภาพให้แก่สมาชิกกลุ่ม ด้วยการอบรมให้ความรู้ ประสบการณ์ เสริมสร้างทักษะที่สำคัญต่อการผลิต 2) ด้านการดำเนินงานของกลุ่ม สร้างเครือข่ายกับชุมชนและโรงเรียนในชุมชน จัดทำกิจกรรมเสริมภายใต้โครงการถ่ายทอดความรู้และปลูกฝังสำนึกรักหัตถกรรมพื้นบ้านสู่เยาวชน 3) ด้านการตลาด สร้างเครือข่ายร่วมกับร้านค้า และสร้างช่องทางการขายออนไลน์ของกลุ่ม ซึ่งจะช่วยให้สามารถประชาสัมพันธ์และสื่อสารข้อมูลต่าง ๆ ไปสู่ผู้บริโภคได้โดยตรง รวดเร็วและสามารถช่วยขยายฐานลูกค้าได้

Article Details

How to Cite
[1]
ปาลินทร ฝ. และ แทนโนนงิ้ว อ. 2023. แนวทางการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนสหกรณ์ผ้าไหมบ้านหัวฝาย ตำบลปอแดง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น. วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต. 11, 1 (ม.ค. 2023), 1–10.
บท
บทความวิจัย

References

Community Development Department. 2017. Guidelines the establishment and development of professional groups. Available: https://krabi.cdd.go.th. (October 10, 2022). (in Thai)

Department of Agricultural Extension. 2017. Department of Agricultural Extension

Strategic Plan (2017-2036). Department of Agricultural Extension, Bangkok.

Khotsriwong M. and S. Mongkolsrisawat. 2016. Development of community enterprises to success: A case study of silk weaving group in Wailum village, Maba subdistrict, Tungkawluang district, Roiet province.Veridian E-Journal, Silpakorn University (Humanities, Social Scienes and Arts) 9(3): 1632-1645. (in Thai)

Meunduang, P., K. Kaewnak and D.Lamkham. 2017. The factor enhance the operation on development of ladies’ group for silk weaving in BanPhokhum of Khud Hae sub-district in Na Klang district of Nongbua Lamphu province. PP. 728-736. In: Proceedings of the 4th National Academic Conference. Phetchabun Rajabhat University, Phetchabun. (in Thai)

Pornphan H. 2022. The Success of OTOP Tourism Villages: Process and Institutional Entrepreneurship. Journal of Community Development and Life Quality. 10(1):22-34. (in Thai)

Phongphit, S. 2009. Community Enterprise Guide. Wisdom Force Company Limited, Bangkok. (in Thai)

Piyawadee Y., Iraya M.and Pornkamon S. 2022. Guidelines for Management of Natural Dye Fabric Manufacturer Group: Four Community Women Groups in Phaed Sub-district, Kham Ta Kla District, Sakon Nakhon Province. Journal of Philosophical Vision. Vol. 26 No. 2 July - December 2021: 156-166 (in Thai)

Sawongnam, M. and K. Taweekul. 2020. Development guidelines of Ban Dong Yang paddy field community enterprise For rice extension seed, Changhan district, Roi Et province. Prawarun Agriculture Journal 17(2): 323-332. (in Thai)

Siewsri, P. 2020. Khon Kaen “World Craft City for Mudmee”. (Online). Available: http://www.m-culture.in.th/album/192570/ (January 26, 2022). (in Thai)

Silakul, W. and R. Kittilap. 2019. Factors affecting the operation of Mudmee silk weaving in Khon Kaen. Dhammathas Academic Journal 16(2): 13-22. (in Thai)

Siralux T. and Auriwan S. 2022. A network of cooperation with the community. (Online). Available: https://www. starfishlabz.com/blog. (October 10, 2022). (in Thai)

The Queen Sirikit Department of Sericulture. 2017. The Queen Sirikit Department of Sericulture Strategic Plan (2017-2036). (Online). Available: https://waa.inter. nstda.or.th/stks/pub/2017/20171121-qsds-thailand-4.pdf (February 19, 2022). (in Thai)

Urwongse, K. 2020. Focus group discussion: Effective qualitative data collection technique. STOU Education Journal 12(1): 17-30. (in Thai)