ดูแลด้วยหัวใจ จากไป ด้วยความรัก

ผู้แต่ง

  • พระอธิวัฒน์ รตนวณฺโณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

บทคัดย่อ

หนังสือที่นำมาวิจารณ์ในครั้งนี้ชื่อหนังสือ “ดูแลด้วยหัวใจ จากไป ด้วยความรัก Palliative Care” ของแพทย์หญิงดาริน จตุรภัทรพร มาร้อยเรียงใหม่ผ่านกรณีศึกษา เพื่อนำเสนอการดูแลผู้ป่วยแบบ Palliative Care ซึ่งเป็นการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง โดยเป็นการดูแลที่ไม่ได้มุ่งให้ผู้ป่วยหายจากโรค แต่เป็นการดูแลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัว ที่มีปัญหาเกี่ยวกับความเจ็บป่วยที่คุกคามชีวิต รวมถึงการป้องกันและบรรเทาความทุกข์ทรมานแบบองค์รวม ครอบคลุมมิติกาย ใจ สังคม และจิตวิญญาณของทั้งผู้ป่วย ครอบครัว และผู้ดูแล โดยอยู่บนเป้าหมายหลักคือการเพิ่มคุณภาพชีวิตของทั้งผู้ป่วยและครอบครัว ช่วยให้ผู้ป่วยได้เสียชีวิตอย่างสงบ สมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตลอดจนการดูแลครอบครัวและญาติภายหลังการจากไปของผู้ป่วย  เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ ได้แบ่งเนื้อหาสาระออกเป็น 6 บท แต่มีละบทนั้นมีเนื้อหาดังนี้ บทที่ 1 Palliative Care ดูแลอย่างเข้าใจ บทที่ 2 สื่อสารให้เข้า (ถึง) ใจ บทที่ 3 การดูแล...ก่อนจากไป บทที่ 4 "ความเข้าใจ" กุญแจหลักสู่การรักษา บทที่ 5 แลดูผู้ดูแล และ บทที่ 6 จากไปอย่างที่ใจต้องการ

Downloads

Download data is not yet available.

References

ดาริน จตุรภัทรพร . (2562). “ดูแลด้วยหัวใจ จากไปด้วยความรัก”. กรุงเทพมหานคร : ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการศึกษาการสร้างเสริมสุขภาพ,

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-06-29