การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับสะเต็มศึกษาในประเทศไทย

ผู้แต่ง

  • ชาญสิทธิ์ คำพุฒ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ศานิตย์ ศรีคุณ มหาวิทยาลัยพะเยา https://orcid.org/0000-0002-7629-5488
  • สิริกร บำรุงกิจ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

คำสำคัญ:

สะเต็มศึกษา, การสังเคราะห์งานวิจัยอย่างเป็นระบบ, งานวิจัย

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับสะเต็มศึกษาในประเทศไทย ประชากร คือ งานวิจัยเกี่ยวกับสะเต็มศึกษาที่อยู่ในประเทศไทยในช่วง 5 ปี (พ.ศ.2559-2563) จำนวนทั้งสิ้น 115 เรื่อง และกลุ่มตัวอย่างเป็นงานวิจัยที่มีฉบับสมบูรณ์ทั้งสิ้น 104 เรื่อง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบประเมินคุณภาพงานวิจัย และแบบบันทึกคุณลักษณะงานวิจัย วิเคราะห์ข้อมูลด้วยความถี่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า ปีที่ทำงานวิจัยเสร็จมากที่สุด คือ พ.ศ. 2560 สาขาที่ผลิตงานวิจัยมากที่สุดคือ วิทยาศาสตร์ศึกษา เพศหญิงทำวิจัยมากกว่าเพศชาย วัตถุประสงค์ของการทำวิจัยมากที่สุดคือเพื่อศึกษา มีแบบแผนการวิจัยเชิงทดลองมากที่สุด มีสมมติฐานแบบมีทิศทางมากที่สุด มีแบบแผนการวิจัยแบบหนึ่งกลุ่มวัดก่อน-หลังมากที่สุด มีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงมากที่สุด มีกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนหรือนักศึกษามากที่สุด และอยู่ในระดับมัธยมศึกษามากที่สุด สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษามากที่สุด และส่วนมากไม่ระบุคุณภาพของเครื่องมือ มีเครื่องมือเป็นแบบวัดหรือแบบทดสอบมากที่สุด และใช้คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลมากที่สุดคือ Dependent t-test

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

ศานิตย์ ศรีคุณ, มหาวิทยาลัยพะเยา

ประวัติ

ดร.ศานิตย์ ศรีคุณ

Sanit Srikoon, Ph.D

 

ชื่อ-สกุล                            ดร.ศานิตย์ ศรีคุณ

รหัสประจำตัวประชาชน        33113001XXXXX

ตำแหน่งทางวิชาการ            อาจารย์

ตำแหน่งทางบริหาร              ผู้ช่วยคณบดี วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

สถานที่ทำงาน                     วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา

                                        อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา

                                        อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000

โทรศัพท์                            095 168 4615

                                        0 5446 6691

Email                                sanit.sr@up.ac.th , sanitsrikoon@gmail.com

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2558

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและการเรียนการสอน)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พ.ศ. 2550

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การวัดและประเมินผลทางการศึกษา)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พ.ศ. 2562

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตรศึกษา)

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

พ.ศ. 2549

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน (การสอนคณิตศาสตร์)

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

พ.ศ. 2548

วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

 

0951684615

Dr. in School of Education, University of Phayao

 

 

 

 

 

 

ผลงานวิชาการ

(1) Srikoon, S. (2003). Magic Triangles. Journal of Mathematics Chulalongkorn University, 47 (536 538): 53-57.

(2) Sanit Srikoon. (2018). ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ World Academic Championship-2018 in Learning for Great Scientific Contribution. Fellow, Directorate of Education, International Agency for Standards and Rating.

(3) ศานิตย์ ศรีคุณ. (2562). การตรวจสอบความตรงเชิงทฤษฎีของแบบประเมินความตั้งใจของนักเรียน. ได้รับรางวัลบทความดีเด่น การนำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) ด้านการศึกษา ในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 ณ ห้องประชุมประภากรคอนเวนชั่นฮอลล์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 20 กรกฎาคม 2562.

 

ประสบการณ์การบริหารงานวิจัย

(1) ทุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  เพื่อทำวิจัยเรื่อง การพัฒนาเครื่องมือวัดทางพุทธิปัญญา (ฉบับภาษาไทย) ทุนวิจัย  วช. ปี 2555. (เสร็จสิ้น ปี พ.ศ. 2557)

(2) ทุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  เพื่อทำวิจัยเรื่อง การสังเคราะห์งานวิจัยด้านการเรียนการสอนตามแนวคิดประสาทวิทยศึกษาศาสตร์ด้วยการวิเคราะห์อภิมานและการวิเคราะห์เนื้อหา ทุนวิจัย  วช. ปี 2560. (เสร็จสิ้น ปี พ.ศ. 2561)

(3) ทุนจากมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อจัดทำโครงการจัดตั้งหน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ (Unit of Excellence) ด้านวิธีวิทยาการวิจัยทางนวัตกรรมและวิทยาการเรียนรู้ที่ใช้ประสาทวิทยศึกษาศาสตร์เป็นฐาน ทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยพะเยา ปี 2562. (กำลังดำเนินการ)

 

ผลงานวิจัยตีพิมพ์

(1) Sanit Srikoon and Sampan Phanphruk, S.  (2008).  The development of database and information management system of internal quality assurance in preparation for external quality assessment of basic education school in the Office of Buriram Educational Service Area Zone 4. Journal of Education, Khon Kaen University(Graduate Issue), 2(2): 86-99.

(2) Sanit Srikoon, Tassanee Bunterm, Jintanaporn Wattanathorn, and Kittisak Wannatong. (2011).  Impact of working memory on visual-spatial ability. Journal of education Khon Kaen University, 34(3-4): 10-13.

(3) Sanit Srikoon, Tassanee Bunterm, and Kittisak Wannatong.  (2012).   Factors Influencing Science Achievements.  Journal of Education Khon Kaen University,  35(2): 103-108.

(4) Sanit Srikoon, Tassanee Bunterm, Jintanaporn Wattanathorn, and Kittisak Wannatong.   (2012). Impact of working memory on reading ability. The First ASEAN Plus Three Graduate Research Congress (AGRC).  2: 102-108.

(5) Sanit Srikoon, Tassanee Bunterm, and Kittisak Wannatong.    (2012). The Causal Model of Working Memory Capacity. Procedia - Social and Behavioral Sciences,   69: 1645 – 1649.

(6) Sanit Srikoon, Tassanee Bunterm, Jakkrit Samranjai, and Jintanaporn Wattanathorn.  (2014). Research Synthesis of Research-Based Learning for Education in Thailand. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 116: 913-917.

(7) Tassanee Bunterm, Kerry Lee, Jeremy Ng Lan Kong, Sanit  Srikoon, Penporn Vangpoomyai, Jareunkwan Rattanavongsa, Ganya Rachahoon.  (2014).  Do Different Levels of Inquiry Lead to Different Learning Outcomes? A comparison between guided and structured inquiry. International Journal of Science Education, 36(12): 1937-1959. DOI: 10.1080/09500693.2014.886347

(8) ศานิตย์  ศรีคุณ  และทัศนีย์  บุญเติม. (2558). การตรวจสอบความตรงเชิงทฤษฎีของแบบทดสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และแบบวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร์. ใน สะเต็มประเทศไทย นวัตกรรมการศึกษาไทย (STEM Thailand, Innovation for Thai Education) (ปี 2558, น. 144). กรุงเทพมหานคร: องค์การค้าของ สกสค.

(9) ศานิตย์  ศรีคุณ  และทัศนีย์  บุญเติม. (2558). การตรวจสอบความตรงเชิงทฤษฎีของแบบวัดจริยธรรมกระบวนการวิจัย. ใน สะเต็มประเทศไทย นวัตกรรมการศึกษาไทย (STEM Thailand, Innovation for Thai Education) (ปี 2558, น. 145). กรุงเทพมหานคร: องค์การค้าของ สกสค.

(10) ศานิตย์  ศรีคุณ.  (2558).  การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่ใช้วิจัยเป็นฐานผสานแนวคิดประสาทวิทยศึกษาศาสตร์. วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

(11) ทัศนีย์ บุญเติม, จตุภูมิ เขตจัตุรัส, จักรกฤษณ์ สำราญใจ, จุติมา เมทนีธร, จินตนาภรณ์ วัฒนธร, สถภาพร มัชฌิมะปุระ, ปณคพร วรรณานนท์, สุวิทย์ อุปสัย, ศานิตย์ ศรีคุณ และศิริพร วีระชัยรัตนา. การพัฒนาเครื่องมือวัดทางพุทธิปัญญา (ฉบับภาษาไทย).  ทุนวิจัย  วช. ปี 2555. (เสร็จสิ้น ปี พ.ศ. 2557)

(12) ศานิตย์ ศรีคุณ  และทัศนีย์  บุญเติม.  (2559).  ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่ใช้วิจัยเป็นฐานผสานกับแนวคิดประสาทวิทยศึกษาศาสตร์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ความตั้งใจ  และความจำขณะทำงาน.  วารสารประสาทวิทยาศาสตร์  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,  11(1) :1-20.

(13) ศานิตย์  ศรีคุณ  และทัศนีย์  บุญเติม. (2558). การตรวจสอบความตรงเชิงทฤษฎีของแบบทดสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์.  วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น.  38(3): 20-33.

(14) Sanit  Srikoon, Tassanee Bunterm, Teerachai Nethanomsak, Tang Keow Ngang.  (2016). Construct Validity and Measurement Invariance of the Research Skill Inventory.  Mediterranean Journal of Social Sciences, 7(3) May. 366-377.

(15) Sanit  Srikoon, Tassanee Bunterm, Teerachai Nethanomsak, Tang Keow Ngang. (2017). A Comparative Study of the Effects of the Neurocognitive-based Model and the Conventional Model on Learner Attention, Working Memory and Mood. Malaysian Journal of Learning and Instruction, 14(1): 83-110. EID: 2-s2.0-85020676348

(16) ศานิตย์  ศรีคุณ. (2560). การสังเคราะห์งานวิจัยด้านการเรียนการสอนตามแนวคิดประสาทวิทยศึกษาศาสตร์ด้วยการวิเคราะห์อภิมานและการวิเคราะห์เนื้อหา. กรุงเทพมหานคร: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.

(17) ศานิตย์ ศรีคุณ. (2561). การตรวจสอบความตรงเชิงทฤษฎีของแบบวัดความเครียดทางการเรียน. เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาวิชาการ การวัด ประเมินผลและวิจัยสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26. วันที่ 5- 7 กุมภาพันธ์ 2561. สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

(18) Sanit  Srikoon, Tassanee Bunterm, Teerachai Nethanomsak, Tang Keow Ngang.  (2018). Effect of 5P model on academic achievement, creative thinking, and research characteristics.  The Kasetsart Journal of Social Sciences, 39(3) September-December:488-495. DOI: 10.1016/j.kjss.2018.06.011

(19) ศานิตย์ ศรีคุณ. (2560). การตรวจสอบความตรงเชิงทฤษฎีของแบบวัดจริยธรรมในกระบวนการวิจัย. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 40(4): ตุลาคม-ธันวาคม 2560: 47-58.

(20) Sanit Srikoon, Nongluk Viriyapong, and Nipaporn Chutiman. (2018). Examining Construct Validity and Measurement Invariance of Mood across Gender and Grade. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 41(1): มกราคม-มีนาคม 2561: 17-38.

(21) ชนาพร  แสนสมบัติ และ ศานิตย  ศรีคุณ. (2019). ผลการใชการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT ที่มีผล ตอทักษะการอานจับใจความภาษาไทย. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมสู่ความยั่งยืน (The 6th NEU National and International Conference 2019 (NEUNIC 2019) “Educational Innovation for Sustainable Society Development”) ในวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562: 140-150. มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีดี คอนแทคท์.

(22) จีรนันท์ บุญลอง และ ศานิตย ศรีคุณ. (2019). ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเทคนิค STAD ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมสู่ความยั่งยืน (The 6th NEU National and International Conference 2019 (NEUNIC 2019) “Educational Innovation for Sustainable Society Development”) ในวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562: 151-159. มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีดี คอนแทคท์.

(23) รณชิต อภัยวาทิน, ศานิตย ศรีคุณ และเกศราพรรณ พันธุ์ศรีเกตุ คงเจริญ. (2019). การตรวจสอบความตรงเชิงทฤษฎีของแบบประเมินความตั้งใจของนักเรียน. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมสู่ความยั่งยืน (The 6th NEU National and International Conference 2019 (NEUNIC 2019) “Educational Innovation for Sustainable Society Development”) ในวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562: 262-273. มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีดี คอนแทคท์.

(24) เนตรชนก วิชัยโน และ ศานิตย ศรีคุณ. (2019). การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน : การวิเคราะห์อภิมาน. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมสู่ความยั่งยืน (The 6th NEU National and International Conference 2019 (NEUNIC 2019) “Educational Innovation for Sustainable Society Development”) ในวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562: 274-285. มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีดี คอนแทคท์.

 

 

(25) อารีวรรณ เข้มขัน และ ศานิตย ศรีคุณ. (2019). การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่ใช้วิจัยเป็นฐาน : การวิเคราะห์อภิมาน. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมสู่ความยั่งยืน (The 6th NEU National and International Conference 2019 (NEUNIC 2019) “Educational Innovation for Sustainable Society Development”) ในวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562: 286-297. มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีดี คอนแทคท์.

(26) ปิยะพงษ์ มอญแสง และ ศานิตย ศรีคุณ. (2019). การตรวจสอบความตรงเชิงทฤษฎีของแบบวัดการบริหารจัดการทางสมองของนักเรียน. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมสู่ความยั่งยืน (The 6th NEU National and International Conference 2019 (NEUNIC 2019) “Educational Innovation for Sustainable Society Development”) ในวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562: 298-309. มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีดี คอนแทคท์.

(27) สุจินตา คำเงิน และ ศานิตย ศรีคุณ. (2019). การตรวจสอบความตรงเชิงทฤษฎีของแบบวัดความจำขณะทำงาน. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมสู่ความยั่งยืน (The 6th NEU National and International Conference 2019 (NEUNIC 2019) “Educational Innovation for Sustainable Society Development”) ในวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562: 310-320. มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีดี คอนแทคท์.

(28) สุดาพร ติ๊บปาละ และ ศานิตย ศรีคุณ. (2019). การตรวจสอบความตรงเชิงทฤษฎีของแบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมสู่ความยั่งยืน (The 6th NEU National and International Conference 2019 (NEUNIC 2019) “Educational Innovation for Sustainable Society Development”) ในวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562: 413-423. มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีดี คอนแทคท์.

(29) Sanit Srikoon. (2019). Effect of 5P Model on mathematics achievement and mood. Journal of Physics: Conference Series. 1340(012021) :1-5. doi:10.1088/1742-6596/1340/1/012021

(30) Sanit Srikoon, Phonphitak Thonjeang. (2019). Construct validity of attitudes toward mathematics questionnaire. Journal of Physics: Conference Series. 1340(012019) :1-4. doi:10.1088/1742-6596/1340/1/012019

(31) Sanit Srikoon, Phonphitak Thonjeang. (2019). Construct validity of attitudes toward mathematics questionnaire. Journal of Physics: Conference Series. 1340(012019) :1-4. doi:10.1088/1742-6596/1340/1/012019

(32) ชนาพร แสนสมบัติ และ ศานิตย์ ศรีคุณ. (2562). การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านจับใจความภาษาไทย. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 8(2): พฤษภาคม-สิงหาคม พ.ศ. 2562: 154-165.

(33) จีรนันท์ บุญลอง และศานิตย์ ศรีคุณ. (2562). การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค STAD เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 8(3): กันยายน-ธันวาคม พ.ศ. 2562: 167-178.

(34) ศานิตย์ ศรีคุณ. (2562). การตรวจสอบความตรงเชิงทฤษฎีของซอฟแวร์แบบวัดความสามารถเชิงพุทธิปัญญาในมิติความถูกต้อง. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 42(4): ตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2562: 103-117.

(35) Thitipong Lueangsuwan and Sanit Srikoon. (2019). Meta-Analysis of Schema Theory Effected on Student’s Reading Comprehension in Thailand. International Conference on Language Studies (ICELS) 2019. 13-14 September 2019 at Faculty of Humanities and Social Sciences, Khon Kaen University, Khon Kaen, Thailand. (Accepted)

(36) Sanit Srikoon and Chansit Khamput. (2019). Construct validity of attitude toward STEM self-inventory. Journal of Physics: Conferences. (Accepted).

(36) Thitipong Lueangsuwan and Sanit Srikoon. (2019). Meta-analysis of STEM Education approach effected on students’ learning achievement in Thailand. Journal of Physics: Conferences. (Accepted).

(37) Ronnachit Apaivatin, Sanit Srikoon and Ketsaraphan Punsrigate Khonjaroen. (2019). Meta-analysis of STEM Education effected on students’ attitudes towards science in Thailand. Journal of Physics: Conferences. (Accepted).

(38) Piyapong Monsang and Sanit Srikoon. (2019). Meta-Analysis of STEM Education Approach effected on Student’ Creative thinking skills in Thailand. Journal of Physics: Conferences. (Accepted).

(39) Sujinta Khamngoen and Sanit Srikoon. (2019). Research synthesis of STEM Education approach effected on students’ problem solving skills in Thailand. Journal of Physics: Conferences. (Accepted).

(40) Ronnachit Apaivatin, Sanit Srikoon and Phattareeboon Mungngam. (2019). Research synthesis of STEM Education affected on science process skills in Thailand. Journal of Physics: Conferences. (Accepted).

(41)  ศานิตย์ ศรีคุณ. (2562). การวิเคราะห์อภิมานเกี่ยวกับรูปแบบการสอนที่ใช้ประสาทวิทยศึกษาศาสตร์เป้นฐานที่ส่งผลต่อผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในประเทศไทย. วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่. 5(2, กรกฏาคม-ธันวาคม): รับรองการตีพิมพ์บทความวิจัย.

 

การจดลิขสิทธิ์/อนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร

ศานิตย์ ศรีคุณ, อิสรานุวัฒน์ ศรีคุณ และอนุชิต กุระจินดา. (2561). ซอฟแวร์แบบวัดความสามารถทางพุทธิปัญญา: ความตั้งใจและความจำขณะทำงาน.  ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยพะเยา คำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์เลขที่ 366877  ทะเบียนข้อมูลเลขที่ ว1. 7378

 

References

กระทรวงศึกษาธิการ. (2552). รายงานการสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาไทย: การวิเคราะห์อภิมาน (Meta-analysis). กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ทรงศักดิ์ ภูศรีอ่อน. (2558). การประยุกต์ใช้ SPSS วิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย. พิมพ์ครั้งที่ 7. มหาสารคาม: ตักศิลาการพิมพ์.

รัตนะ บัวสนธ์. (2560). ปรัชญาวิจัย. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

วัชระ งามจิตรเจริญ. (2544). อนัตตาและนิพพานในพระไตรปิฏก. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 1(1), 93-116.

ศานิตย์ ศรีคุณ. (2562). การวิเคราะห์อภิมานเกี่ยวกับรูปแบบการสอนที่ใช้ประสาทวิทยศึกษาศาสตร์เป็นฐานที่ส่งผลต่อผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในประเทศไทย. วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่. 5(2), 127-147.

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2556). สะเต็มศึกษาประเทศไทยและฑูตสะเต็ม. นิตยสาร สสวท. 42(185), 14-18.

สุธีระ ประเสริฐสรรพ์. (2559ก). การเข้าใจวิทยาศาสตร์ที่ครบถ้วน: เป้าหมายสูงสุดของสะเต็มศึกษา. สงขลา: บริษัท นำศิลป์โฆษณา จำกัด.

สุธีระ ประเสริฐสรรพ์. (2559ข). ถอดรหัสการสอนสะเต็ม. สงขลา: บริษัท นำศิลป์โฆษณา จำกัด.

องอาจ นัยพัฒน์. (2548). วิธีวิทยาการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์. กรุงเทพมหานคร: ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามลดา.

Lueangsuwan, T. and Srikoon, S. (2019). Meta-Analysis of Schema Theory Effected on Student’s Reading Comprehension in Thailand. International Conference on Language Studies (ICELS) 2019. 13-14 September 2019 at Faculty of Humanities and Social Sciences, Khon Kaen University, Khon Kaen, Thailand, 115-122.

Srikoon, S., Bunterm, T., Samranjai, J. and Wattanathorn, J. (2014). Research Synthesis of Research-Based Learning for Education in Thailand. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 116(1), 913-917.

Srikoon, S., Apaivatin, R., Monsang, P., Khamngoen, S. and Malaitao, T. (2020). Construct Validity of Assessing Interest in STEM Content Scale. Education Research International. 2020(1), 1-7.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-06-30