การพัฒนารูปแบบการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองเพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณเชิงพุทธ ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผู้แต่ง

  • เยาวลักษณ์ อินต๊ะ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
  • วิโรจน์ วิชัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
  • วีระ สิริเสรีภาพ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
  • พีรญา ชื่นวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

คำสำคัญ:

การพัฒนา, โยนิโสมนสิการ

บทคัดย่อ

 การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพหน่วยการเรียนรู้เรื่องสอนคิดเพื่อพัฒนาชีวิตด้วยตนเองด้วยแนวคิดพุทธวิธีกับตะวันตก 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการเรียนในรายวิชาพระพุทธศาสนา ส 33102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อพุทธวิธีสอนคิดเพื่อพัฒนาชีวิตด้วยตนเอง  3) เพื่อวิเคราะห์ความความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาพระพุทธศาสนา หน่วยการเรียนรู้เรื่องพุทธวิธีสอนคิดเพื่อพัฒนาชีวิตด้วยตนเอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนดาราวิทยาลัย

     กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 35 คน ได้มาจากวิธีการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ทดลองคือ หน่วยการเรียนรู้เรื่องพุทธวิธีสอนคิดเพื่อพัฒนาชีวิตด้วยตนเอง  แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องพุทธวิธีสอนคิดเพื่อพัฒนาชีวิตด้วยตนเอง   แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ข้อและแบบสอบถามความคิดเห็น  

  1. ผลการหาประสิทธิภาพของหน่วยการเรียนรู้เรื่องพุทธวิธีสอนคิดเพื่อพัฒนาชีวิตด้วยตนเอง พบว่า มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 92.47/ 90.36 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ 80/80
  2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .00
  3. ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน พบว่านักเรียนมีความคิดเห็นที่มีต่อการเรียน เรื่อง พุทธวิธีสอนคิดเพื่อพัฒนาชีวิตด้วยตนเองรวมอยู่ที่ระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง ( มีค่าเท่ากับ 4.55) ในเรื่องการใช้เหตุการณ์ข่าวปัจจุบัน ทำให้เกิดการคิดอย่างมีวิจารณญาณและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนานำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตและสังคมได้

Downloads

Download data is not yet available.

References

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต).(2549). พุทธวิธีการสอน. พิมพ์ครั้งที่11. กรุงเทพมหานคร: สหธรรมิก จำกัด.

ทิศนา แขมมณี. (2547). รูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลาย. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

เพ็ญพิชชา มั่นคง. (2554). การพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลการเรียนรู้ เรื่องพลเมืองดีของสังคมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิการ. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยศิลปากร.

สุวิทย์ มูลคำ. (2552). 21 วิธีการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒฒนากระบวนการคิด. (พิมพ์ครั้งที่ 5). กรุงเทพมหานคร: ห้างหุ้นส่วน จำกัด ภาพพิมพ์.

พระครูปลัดณัฐพล จนฺทิโก. (2561) กระบวนการสอนของพระพุทธเจ้า. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา. (9)1, 149.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-12-30