แนวทางส่งเสริมการปฏิบัติธรรมของชาวต่างชาติที่ วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้แต่ง

  • นางสาวอภิญญา ชูตระกูล คณะพุทธศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏ วิทยาเขตล้านนา
  • อุเทน ลาพิงค์ มหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
  • พระครูสมุห์ธนโชติ จิรธมฺโม มหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

คำสำคัญ:

แนวทางส่งเสริม, การปฏิบัติธรรม, ชาวต่างชาติ

บทคัดย่อ

บทความวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษารูปแบบการปฏิบัติธรรม
2) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติธรรมของชาวต่างชาติ 3) เพื่อหาแนวทางส่งเสริมการปฏิบัติธรรมของชาวต่างชาติ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก กลุ่มตัวอย่างเลือกแบบเจาะจง จำนวน 15 คน ประกอบไปด้วยวิปัสสนาจารย์จำนวน 5 รูป และชาวต่างชาติหลากหลายเชื้อชาติที่ได้มาปฏิบัติธรรม 10 คน

ผลการวิจัยพบว่า:

1) วัดร่ำเปิงใช้รูปแบบในการสอนการปฏิบัติธรรมตามหลักสติปฐาน 4 มีหุ่นช่วยในการ สอนและใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก ไม่อนุญาตให้ผู้ปฏิบัติธรรมพูดคุยกันมุ่งเน้นการสอนปฏิบัติด้วยตนเองเป็นหลัก

2) ผู้ปฏิบัติธรรมเน้นการปฏิบัติด้วยตนเองเป็นการช่วยผ่อนคลายทางอารมณ์ ความคิด ความรู้สึก โดยมีพระวิปัสสนาจารย์คอยชี้แนะและสอบอารมณ์ แต่มีปัญหาด้านการใช้ภาษาในการสื่อสาร

3) แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติธรรม  โดยจากสภาพแวดล้อมทั้งที่อยู่อาศัย, อาหาร, และอุปกรณ์ ที่ในชีวิตประจำวัน ให้สอดคล้องกับผู้ปฏิบัติและวิธีสอน โดยการอธิบาย สาธิต และสรุป ก่อน ระหว่าง และหลังการปฏิบัติธรรม

Downloads

Download data is not yet available.

References

นรวัฒน์ เจริญรัชต์ภาคย์ และสุดาวรรณ สมใจ. รูปแบบการปฏิบัติธรรม การบริหารจัดการ และ ลักษณะสถานปฏิบัติธรรมที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ในการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี. (7)1, 168-177.

พระภาวนาธรรมาภิรัช วิ. (2562). สรรพธรรม 9. ลำพูน : ณัฐพลการพิมพ์.

พระธรรมมังคลาจารย์ วิ. (2550) คู่มือการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในแนวสติปัฏฐาน 4. เชียงใหม่ : ดาราวรรณการพิมพ์.

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต). (2561). หลักการทั่วไปของการปฏิบัติธรรม. กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท.

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) 2556). ชีวิตที่สมบูรณ์. (พิมพ์ครั้งที่ 116). กรุงเทพมหานคร : วัดญาณเวศกวัน.

วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม). (2559). คู่มือการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในแนวสติปัฏฐาน 4. เชียงใหม่ : โรงพิมพ์ช้างเผือก.

สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. (2562). โครงการศึกษาเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ประวัติศาสตร์และโบราณสถาน ในเขตเทศบาลตำบลสุเทพให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ และโบราณคดี. สืบค้น 2 กรกฏาคม 2019. http://www.sri.cmu.ac.th/~demo/index.php/ site/historic_detail/id/10All.

พระวัชรินทร์ ปิยธมฺโม. (2562). พระวิปัสสนาจารย์ วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม). พระวิปัสสนาจารย์. สัมภาษณ์. 8 พฤศจิกายน

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-12-28