พฤติกรรมสุขภาพของพระสงฆ์กับความรอบรู้ด้านสุขภาพจากพระคิลานุปัฏฐากสู่พระนักสื่อสารในเขตสุขภาพที่ 1

ผู้แต่ง

  • อุมาพร นิ่มตระกูล กรมอนามัย 1 เชียงใหม่ กระทรวงสาธารณสุข
  • พระวิสิทธิ์ ฐิตฺวิสิทฺโธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

คำสำคัญ:

เขตสุขภาพที่ 1, ความรอบรู้ด้านสุขภาพ

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมสุขภาพและความรอบรู้ด้านสุขภาพของพระคิลานุปัฏฐากในเขตสุขภาพที่ 1 2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมสุขภาพและความรอบรู้ด้านสุขภาพของพระนักสื่อสาร 3) เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพและความรอบรู้ด้านสุขภาพของพระคิลานุปัฏฐากและพระนักสื่อสาร เป็นการวิจัยและพัฒนาการ (Research and development) โดยใช้วิธีแบบผสมผสาน (Mixed Mathods Research) กลุ่มเป้าหมายคือพระสงฆ์ที่เข้ารับการอบรมพระคิลานุปัฏฐาก และพระนักสื่อสารเขตสุขภาพที่ 1 จำนวน 110 รูป

ผลการวิจัยพบว่าพฤติกรรมสุขภาพและความรอบรู้ด้านสุขภาพของพระคิลานุปัฏฐาก ผลคะแนนเฉลี่ยพระสงฆ์ที่ผ่านการอบรมพระคิลานุปัฏฐากมีความรอบรู้ด้านสุขภาพมากกว่าพระสงฆ์ที่ไม่ได้รับการอบรมมีความแตกต่างกันทางสถิติ (p<.001) มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านต่าง ๆ หันมาดูแลสุขภาพตนเองมากขึ้นเอาตนเองเป็นตนแบบและบอกต่อให้กับคนอื่น

พฤติกรรมสุขภาพและความรอบรู้ด้านสุขภาพของพระนักสื่อสารในเขตสุขภาพที่ 1 มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารและพฤติกรรมการออกกำลังกายมากกว่าพระคิลานุปัฏฐากที่ไม่ได้ผ่านการอบรมพระนักสื่อสารไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p=.081)

พฤติกรรมสุขภาพและความรอบรู้ด้านสุขภาพของพระคิลานุปัฏฐากและพระนักสื่อสาร ผลการเปรียบเทียบด้านการบริโภคอาหารพระคิลานุปัฏฐากและพระนักสื่อสารความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p< .000) ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพด้านการออกกำลังกายพระคิลานุปัฏฐากและพระนักสื่อสารไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p=.094)

Downloads

Download data is not yet available.

References

บุญช่วย สิรินฺธโร และคณะ. (2560). ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร: สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ.

พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต). (2556). พจนากรมพุทธศาสน์ฉบับประมวลศัพท. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร: เอส.อาร์.พริ้มติ้งแมสโปรดักชั่น จำกัด.

ภาสีนี เข็มทอง. (2539). พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชนวันทำงานในจังหวัดนครนายก. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย:มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

สนธนา สีฟ้า. (2560). พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของพระภิกษุในจังหวัดปัตตานี. วิทยานิพนธ์ศึกษา ศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

สุทธิพจน์ สุท.ธิวจโน. (2556). พฤติกรรมสุขภาพของพระสงฆ์ในอำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

สุวัฒสัน รักขันโท และคณะ. (2551). พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของพระภิกษุในเขตภาคใต้ ตอนบน. รายงานการวิจัย. มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย: สุราษฏร์ธานี.

สำนักอนามัยผู้สูงอายุ. (2561). คู่มือแนวทางการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร: สำนักงานกิจการโรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก.

อุทัย สุดสุข. สาธารณสุขไตรปิฎก. (2551). บูรณาการสู่สุขภาพที่ดี ชีวีมีสุข. นนทบุรี: เทพประทานการพิมพ์.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-04-11