แนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนบ้านห้วยยา อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

ผู้แต่ง

  • รัตนา ศุภปริญญา

คำสำคัญ:

ระบบประกันคุณภาพภายใน, โรงเรียนบ้านห้วยยา, แนวทางการพัฒนา

บทคัดย่อ

สารนิพนธ์นี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาสภาพการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนบ้านห้วยยาอำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ และ 2) เพื่อพัฒนาแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนบ้านห้วยยาอำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ระเบียบวิธีการวิจัยเป็นการวิชัยเชิงคุณภาพ โดยใช้ข้อมูลจากกลุ่มผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านห้วยยา ทำการรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร การสังเกต การสัมภาษณ์ และการสนทนา วิเคราะห์โดยการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพปัญหาระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนบ้านห้วยยา อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ ครูขาดความรู้ ความเข้าใจและยังไม่มีประสบการณ์และความชำนาญพอ ผู้บริหารขาดความเข้าในการจัดทำระบบบริหารและสารสนเทศที่เป็นระบบ จัดระบบสารสนเทศไม่มีประสิทธิภาพ ให้เป็นหมวดหมู่ ครอบคลุม เป็นปัจจุบัน สะดวกต่อการเข้าถึง ไม่มีการนำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการบริหารและการพัฒนาการเรียนการสอน 2) แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนบ้านห้วยยา  กำหนดเป็น 2 แนวทาง ได้แก่ 2.1) แนวทางการพัฒนาด้านจัดระบบบริหารและสารสนเทศ และ 2.2) แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง คือ เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายใช้เทคนิคการบริหารและการจัดการให้สามารถดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย ต้องจัดเป็นกระบวนการบริหารงานตามแนวทางการดำเนินการอย่างมีคุณภาพครบวงจร (PDAC) ซึ่งประกอบด้วยการวางแผน(Plan) ปฏิบัติตามแผน(Do) ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา(Check) และพัฒนาปรับปรุงอยู่เสมอ(Act)

Downloads

Download data is not yet available.

References

กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. (2542). การประกันคุณภาพของสถานศึกษา. กรุงเทพมหานคร: กระทรวงมหานคร.

กรรณิการ์ เทศกาล. (2554). ปัญหาและแนวทางการพัฒนาประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองเรือ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2. ศึกษาศาสตร์, มหาวิทยาลัยบูรพา.

จันทิรา จันทเลิศ. (2548). การจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพของสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 4. วิทยานิพนธ์, ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

เจริญ บุญสุขา. (2554). การพัฒนาการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ. วิทยานิพนธ์, ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

จำรัส นองมาก. (2544). ปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : SUNPRINTING.

มนัสนันท์ อภิชัย. (2554). แนวทางการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่มีผลการประเมินต่ำกว่าเกณฑ์ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5. วิทยานิพนธ์. ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

รัตนะ บัวสนธ์. (2551). วิจัยเชิงคุณภาพทางการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์คำสมัย.
โรงเรียนบ้านห้วยยา. (2555). รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2555. กลุ่มงานประกันคุณภาพ โรงเรียนบ้านห้วยยา.

สำนักทดสอบทางการศึกษา. (2554). แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-07-31