การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนบ้านปางมะเยา อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3

ผู้แต่ง

  • สมพร สมบูรณ์ชัย

คำสำคัญ:

การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วม, การบริหารงานกิจการนักเรียน, โรงเรียนบ้านปางมะเยา

บทคัดย่อ

บทความวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา รูปแบบ 2)  ศึกษาการพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนบ้านปางมะเยา อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 วิธีการวิจัยเป็นกระบวนวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้ผู้ศึกษาได้ทำการรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร จากการสังเกต จากการสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ SWOT Analysis และการสนทนากลุ่ม

ผลการวิจัยพบว่า 1. รูปแบบการบริหารของโรงเรียนบ้านปางมะเยา มีการวางแผนแต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนพัฒนางานฝ่ายกิจการนักเรียนที่ชัดเจนแต่มีปัญหา คือ มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและครูบ่อย ทำให้การวางแผนการบริหารติดขัดไม่ต่อเนื่อง ขาดตัวแทนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนซึ่งปัจจัยและเงื่อนไขที่สำคัญ คือ พื้นที่เขตบริการ มีความหลากหลายชนเผ่า มีวิถีชีวิตแตกต่างกันการคมนาคมระหว่างชุมชนกับโรงเรียนมีระยะทางห่างไกล ผู้ปกครองนักเรียนใช้ภาษาชนเผ่าในการดำเนินชีวิตเป็นหลักขาดการจัดสรรสวัสดิการที่เหมาะสม ชุมชนไม่เข้าใจหลักการประเมิน คิดว่าเป็นหน้าที่ของโรงเรียน จึงส่งผลให้ชุมชนขาดการมีส่วนร่วมกับโรงเรียนไปโดยปริยาย 2. แนวทางการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนบ้านปางมะเยามี 3 ขั้นตอน ด้านยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา คือ การสร้างความตระหนักมีจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมในการวางแผนการดำเนินงาน ตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขการร่วมประชุม การประชาสัมพันธ์ และการสร้างเครือข่าย ด้านการส่งเสริมศักยภาพของผู้ปก ครองและตัวแทนชุมชนในการจัดการศึกษา คือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนา

Downloads

Download data is not yet available.

References

โฉมฉาย กาศโอสถ. (2554). รูปแบบการบริหารกิจการนักเรียนแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 13(3), 15-18.

โรงเรียนบ้านปางมะเยา. (2555). ประวัติการโรงเรียนบ้านปางมะเยาประจำปีการศึกษา 2555. เอกสารอัดสำเนา. เชียงใหม่.

ลลิตา ปวะบุตร. (2555). การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

สำนักงานการปฏิรูปการศึกษา. (2544). การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานปฏิรูปการศึกษา (สปศ) องค์กรมหาชนเฉพาะกิจ.

อธิพงษ์ ดาวเวียงกัน. (2555). การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านหงานหลวง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Downloads

Additional Files

เผยแพร่แล้ว

2017-06-25