พฤติกรรมของผู้นำตามความคาดหวังของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา

ผู้แต่ง

  • บรรณรต อิตุพร

คำสำคัญ:

พฤติกรรมของผู้นำ, ความคาดหวัง, นักศึกษาระดับอุดมศึกษา

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคาดหวังเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้นำนักศึกษาของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่ 1 ในจังหวัดเชียงราย ใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณ โดยกำหนดประชากร เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1  สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงรายจำนวน 4 แห่ง จำนวน 7,900 คน กำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยการใช้ตารางสำเร็จรูปของเครจซี และมอร์แกน  ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจริง จำนวน 548 คน   และคัดเลือก ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่ายตามสัดส่วนของนักศึกษาของแต่ละ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแบบสอบถามข้อมูลทั่วไป และแบบสอบถามพฤติกรรมของผู้นำที่พัฒนาโดยฮาลพิน แปลโดย สมพิศ โห้งาม  ทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา ของครอนบาค มีค่าเท่ากับ .88 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา

ผลการวิจัยพบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยความคาดหวังเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้นำนักศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับสูง ( = 46.67, SD = 5.72) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านกิจสัมพันธ์ และด้านสัมพันธภาพอยู่ในระดับสูง ( = 43.52, SD = 5.52 และ = 90.19, SD = 9.90)  ตามลำดับ  กล่าวได้ว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังให้ผู้นำนักศึกษามีคุณลักษณะของผู้นำที่โดดเด่น ซึ่งคุณลักษณะของผู้นำนั้นสังเกตได้จากพฤติกรรมที่แสดงออกว่าเป็นแบบใด ได้แก่ มีความเป็นประชาธิปไตย/อัตตาธิปไตยหรือเผด็จการ/ปล่อยตามอำเภอใจหรือมีความเป็นอิสรเสรี ผลการศึกษาครั้งนี้สามารถนำไปพิจารณาเป็นแนวทางในการพัฒนาและสรรหาผู้นำนักศึกษาให้มีพฤติกรรมของผู้นำได้อย่างเหมาะสม

Downloads

Download data is not yet available.

References

ขวัญชัย พะยอม. (2550). แนวทางพัฒนาการจัดกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร. ปริญญานิพนธ์ ศศ.ม. ยุทธศาสตร์การพัฒนา. กำแพงเพชร: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น. (2550). รายงานประจำปี 2550 มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น. กรุงเทพมหานคร : ศรีเสน่ห์.

เสถียร แป้นเหลือ. (2550). การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นำสำหรับผู้นำองค์กร กิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลนครินทร์. ปริญญานิพนธ์ กศ.ด. การอุดมศึกษา : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ.

Cunningham CJ. Dimensions of leader behavior. ‎. (1 March 2009). Journal of Cooperative Extension: Winner. Retrieved 1966. From https://www.joe.org/joe/1966winter/1966-4-a4.pdf.

Halpin AW. The Behavior of Leaders. (1 March 2009). Educational Leadership. Retrieve December 1956. from https://www.ascd.org/ASCD/pdf/journals/.../el_195612_halpin.pdf

Downloads

Additional Files

เผยแพร่แล้ว

2017-06-25