การศึกษาเชิงวิเคราะห์วิธีการปฏิบัติตนตามหลักกตัญญูกตเวที ในพุทธปรัชญาเถรวาทของคนไทย

ผู้แต่ง

  • พระมหาศุภชัย สุโภภาโส

คำสำคัญ:

ความกตัญญูกตเวที, พุทธปรัชญาเถรวาท

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ   1) เพื่อศึกษาหลักกตัญญูกตเวทีในพุทธปรัชญาเถรวาท 2) เพื่อศึกษาการปฏิบัติตนตามหลักกตัญญูกตเวทีในพุทธปรัชญาเถรวาทของคนไทย และ 3) เพื่อวิเคราะห์การปฏิบัติตนตามหลักกตัญญูกตเวทีในพุทธปรัชญาเถรวาทของคนไทย ใช้วิธีดำเนินการวิจัยเอกสาร โดยการศึกษาข้อมูลจากคัมภีร์พระไตรปิฎกภาษาบาลี /ไทย และ อรรถกถา ตลอดถึงเอกสาร ตำรา วิชาการ และงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผลการวิจัยพบว่า 1) ความกตัญญูกตเวที เป็นคุณธรรมพื้นฐานของมนุษย์ที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อกันและกัน ด้วยความสำนึกในบุญคุณของบุคคล สัตว์ และสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อตนเองทั้งโดยตรงและโดยอ้อม 2) คนไทยปฏิบัติตามหลักกตัญญูกตเวทีในพุทธปรัชญาเถรวาท ด้วยการสำนึกและตอบแทนคุณของบุพพการีชน สัตว์ ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ทั้งในชีวิตประจำวัน ผ่านทางขนบธรรมเนียมประเพณี วันสำคัญต่าง ๆ เพื่อให้ความสำคัญกับบุคคล สัตว์ และธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่มีบุญคุณต่อตน 3) ความกตัญญูกตเวที เป็นนิมิตหมายของคนดี จะถือว่าเป็นคนดีได้ ในเบื้องต้นต้องมีความกตัญญูกตเวทีต่อคน สัตว์สิ่งของที่ตนได้พึ่งพาอาศัย  ความกตัญญูกตเวที จึงทำให้เกิดคุณค่าในระดับต่างๆ เช่น  คุณค่าต่อตนเอง ทำให้มีความสุข   ได้รับการสรรเสริญ มีอายุยืนยาว เมื่อสิ้นชีวิตไปสู่สุคติ คุณค่าต่อสังคม  ย่อมจะเกื้อหนุนความมั่นคงของสังคม และคุณค่าต่อพระพุทธศาสนา ทำให้พระศาสนาดำรงอยู่ เพราะความกตัญญูกตเวทีในพระผู้มีพระภาคเจ้า

Downloads

Download data is not yet available.

References

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (2535).พระไตรปิฎกภาษาบาลีฉบับมหาจุฬาเตปิฏกํ.กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (2539). พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (2532). อรรถกถาภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาอฏฺฐกถา. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

สิริมงฺคโล. (2539). มงฺคลตฺถทีปนี (ทุติโย ภาโค). กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย.

Downloads

Additional Files

เผยแพร่แล้ว

2017-06-25