แนวทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา เขตพื้นที่ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

ผู้แต่ง

  • พระสมหวัง ผลญาโณ

คำสำคัญ:

แนวทางการเผยแผ่, พระพุทธศาสนา, พระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ มีความมุ่งหมายที่จะศึกษา แนวทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขาเขตพื้นที่ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาแนวทางของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาบนพื้นที่สูง 2) เพื่อศึกษาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขาเขตพื้นที่ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 3) เพื่อเสนอแนวทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขาในเขตพื้นที่ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ การเผยแผ่พระพุทธศาสนามุ่งเน้นเดินตามพันธกิจ 6 ประการ และความรู้ที่พระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขาเขตพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม ได้ขึ้นไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาบนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและรวมไปถึงผลสัมฤทธิ์ของพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขาที่ได้ไปเผยแผ่ พระพุทธศาสนาต่อกลุ่มชาติพันธ์กะเหรี่ยงบนพื้นที่สูง ที่ทำให้กลุ่มชาติพันธ์เกิดความศรัทธาในพระพุทธศาสนาจนกระทั้งได้แสดงตนเป็นพุทธมามกะ  โดยยึดพระรัตนตรัยเป็นสรณะและได้ยึดถือศีล 5 เป็นหลักในการปฏิบัติตน ซึ่งการเผยแผ่พระพุทธศาสนาบนพื้นที่สูงของพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขาทำให้กลุ่มชาติพันธ์บนพื้นที่สูงได้เรียนรู้และอบรมโดยจัดกิจกรรมร่วมกันโดยมี วัด, โรงเรียน, ชุมชน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมขึ้นมาและมีหน่วยงานอื่นๆ ได้ร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้

ผลสัมฤทธิ์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขาในเขตพื้นที่ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ในเขตพื้นที่ผู้วิจัย พบว่า วิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขาได้ทำงานแบบเชิงรุก  โดยคำนึงถึงประโยชน์ของคนหมู่มาก เพื่อประโยชน์เกื้อกูลอนุเคราะห์ เพื่อความสุขของคนทั้งหลาย

Downloads

Download data is not yet available.

References

พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). (2548). การเผยแผ่เชิงรุก. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

พระพรหมคุณาภรณ์, (2549). “จาริกบุญ จาริกธรรม (295)” , ข่าวสด, 7 มิถุนายน.

พระปลัดสุชาติ สุวฑฺฒโก. (2545) “วิเคราะห์การทำงานพระบัณฑิตอาสา ปี”. รายงานผลการดำเนินงานโครงการพระบัณฑิตอาสาพัฒนา, ประจำปี 2545.

พระปลัดสุชาติ สุวฑฺฒโก. (2545). ประวัติโครงการพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา” รายงานผลการดำเนินงานโครงการพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา, ประจำปี 2547.

วศิน อินทสระ. พุทธวิธีในการสอน. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ธรรมดา.

สุชาติ แก้วก้อ. (2553). “พระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขากับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา : กรณีศึกษากลุ่มชาติพันธุ์เย้า” วิทยานิพนธ์พุทธศาตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

Additional Files

เผยแพร่แล้ว

2018-12-27