ศึกษาเชิงวิเคราะห์หลักการปฏิบัติธรรมตามแนวทางของพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) วัดหนองป่าพง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ผู้แต่ง

  • ยรรยง เดชสะท้าน

คำสำคัญ:

หลักการปฏิบัติธรรม, พรพรพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท)

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ 1) เพื่อศึกษาหลักการปฏิบัติธรรมตามแนวทางของ     พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) วัดหนองป่าพง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 2) เพื่อศึกษาผลของการปฏิบัติธรรมตามแนวทางของพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) วัดหนองป่าพง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 3) เพื่อศึกษาวิเคราะห์คุณค่าและประโยชน์ในการปฏิบัติธรรมตามแนวทางของพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) วัดหนองป่าพง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นการศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง และการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก กลุ่มตัวอย่างเลือกแบบเจาะจงเป็นเจ้าอาวาส 1 รูป อาจารย์ผู้สอนกรรมฐาน 2 รูป ผู้มาปฏิบัติธรรม 12 รูป/คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง โดยทำการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา         

ผลการวิจัยพบว่า 1) หลักการปฏิบัติโดยยึดหลักพระธรรมวินัย คือ ศีล สมาธิและปัญญา พร้อมทั้งนำหลักธุดงควัตรมาใช้ปฏิบัติ จึงทำให้มีความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย อันเป็นแนวทางที่นำไปสู่ การปล่อยวางและไม่ยึดมั่นถือมั่นในเบญจขันธ์ 2) ผลของการปฏิบัติธรรม ทำให้ผู้ปฏิบัติมีเคารพในพระธรรมวินัยและกฎระเบียบของวัด เป็นผู้มีความอดทน มีสติ มีความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย สงบเสงี่ยม อ่อนน้อมถ่อมตน และมี        ความเสียสละเพื่อประโยชน์สุขของสังคม 3) คุณค่าและประโยชน์ของการปฏิบัติธรรม โดยเป็นแนวทางในการศึกษาและการปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติ อันเกิดจากความรู้แจ้งจากการลงมือปฏิบัติจนสามารถดับทุกข์ได้ รวมทั้งการสร้างบุคลากรทางศาสนาให้เป็นผู้นำเผยแผ่หลักธรรมทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะชาวตะวันตก

Downloads

Download data is not yet available.

References

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). (2539). ความเป็นกัลยาณมิตรของหลวงปู่ชา. กรุงเทพมหานคร: สหธรรมมิก.

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต). (2553). สมาธิฐานสู่สุขภาพจิตและปัญญาหยั่งรู้ (พิมพ์ครั้งที่ 9). กรุงเทพมหานคร: ศยาม.

พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท). (2558). 48 พระธรรมเทศนา (พิมพ์ครั้งที่ 7). กรุงเทพมหานคร: รุ่งศิลป์การพิมพ์.

พุทธทาสภิกขุ. (2554). ตุลาการิกธรรม เล่ม 1 (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพมหานคร: ธรรมทานมูลนิธิ.

พุทธทาสภิกขุ. (2556). การปฏิบัติธรรม โดยพุทธทาสภิกขุ. กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา.

มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย. (2539). พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย.

มหาวิทยาลัยมหิดล. (2549). ปาฏิหาริย์ของกรรมฐาน (พิมพ์ครั้งที่ 3). นนทบุรี: เพชรรุ่งการพิมพ์.

ว. วชิรเมธี. (2556). พระอรหันต์อยู่ไหน. กรุงเทพมหานคร: สถาบันวิมุตตาลัย.

อภิชัย พันธเสน. (2558). พุทธเศรษฐศาสตร์วิวัฒนาการ ทฤษฎีและการประยุกต์กับเศรษฐศาสตร์สาขาต่างๆ (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพมหานคร: อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชซิ่ง

Additional Files

เผยแพร่แล้ว

2018-12-19