ศึกษาวิเคราะห์หลักการและการปฏิบัติธรรมแนว พระครูอนุสนธิ์ประชาทร (รัตน์ รตนญาโณ)

ผู้แต่ง

  • พระรัตน์ ฉนฺทชาโต

คำสำคัญ:

พระครูอนุสนธิ์ประชาทร, สมาธิหมุน, การปฏิบัติธรรม

บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์ เรื่อง ศึกษาวิเคราะห์หลักการและวิธีการปฏิบัติธรรมแนวพระครูอนุสนธิ์ประชาทร (รัตน์ รตนญาโณ) มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ เพื่อศึกษาหลักการและวิธีการ เพื่อศึกษาผลการปฏิบัติ เพื่อวิเคราะห์ผลการปฏิบัติธรรมแนวพระครูอนุสนธิ์ประชาทร (รัตน์ รตนญาโณ) จากการศึกษาวิจัยพบว่า เป็นการทำจิตไม่ให้ไปติดอยู่กับความรู้สึกที่เป็นส่วนสุดโต่งสองส่วน ส่วนสุดโต่งที่หนึ่ง คือ ความรู้สึกที่ หู ตา จมูก ลิ้น กาย และสมอง ส่วนสุดโต่งที่สอง คือ ความรู้สึกที่หัวใจ เมื่อจิตเป็นกลางๆ เกิดการหมุนขึ้น เหวี่ยงอารมณ์ที่เก็บไว้ในอดีตออกมา วิธีการเริ่มจากการคลายอารมณ์ ทำใจให้สงบ และทำสมาธิหมุน ใส่เจตนาการหมุนให้เร็วขึ้น แรงขึ้น จนจิตหลุดจากแรงหมุนนั้น ผู้ปฏิบัติทุกคนจะมีสภาวะธรรมเกิดขึ้นทางร่างกาย และจิตใจ เหมือนกันทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนา เข้าถึงความพ้นจากการปรุงแต่งของสังขาร ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักได้ และเกิดผลตามมา คือ อาการของโรคต่างๆ ดีขึ้นบางรายค่อยๆ หายไป เช่น เอดส์ มะเร็ง หัวใจ เบาหวาน ความดัน เก๊า วัณโรค เครียด ฯลฯ รวมถึงอาการทางจิตใจ เช่น ซึมเศร้า วิตกกังวล ความโลภ ความโกรธ ความหลง อาการอยากเสพสิ่งเสพติดต่างๆ อาทิ เหล้า บุหรี่ เฮโรอีน การพนัน เป็นต้น ช่วยให้สุขภาพผู้ปฏิบัติแข็งแรงอยู่เสมอ นอกจากนี้ได้นำพีระมิดมาช่วยในการทำสมาธิ ปรับสภาพแวดล้อมให้เป็นประโยชน์กับผู้ปฏิบัติอีกด้วย ผลของสมาธิหมุน เหมือนกับผลของสมาธิทั่วไป คือ ผลด้านบุคคล และสังคม ทำให้เกิดทัศนะคติไปในทางเดียวกัน เช่น ความเชื่อเรื่อง บาป บุญ นรก สวรรค์ กลายเป็นสังคมที่มีความเมตตา กรุณา เอื้ออาทรช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อันเป็นอัตลักษณ์ของคนไทย

Downloads

Download data is not yet available.

References

ครูไพโรจน์ กิจเมือง. (2560). ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน โรงเรียนบ้านแพะพิทยาคม ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน. สัมภาษณ์. 23 ธันวาคม.

จิราลักษณ์ จงสถิตมั่น. (2538). การรักษาผู้ติดเชื้อเอดส์ด้วยการปฏิบัติธรรม : ศึกษาเฉพาะกรณีวัดดอยเกิ้ง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน. รายงานวิจัย. เชียงใหม่ : ศูนย์สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

จิราลักษณ์ จงสถิตมั่น เกียติศักดิ์ แสงสุวรรณ. (2544). การผสมผสานภูมิปัญญาทางพุทธศาสนากับการสร้างทุนทางวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คน : ศึกษาเฉพาะกรณีพระอาจารย์รัตน์ รตนญาโณ. รายงานวิจัย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.

พระครูอนุสนธิ์ประชาทร (รัตน์ รตนญาโณ). (2560). เจ้าอาวาสวัดดอยเกิ้ง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน. สัมภาษณ์. 30 พฤศจิกายน.

แพ็ททริค กิฟเวน-วิลสัน. (2555). มหาสติปัฏฐานสูตร. แปลโดย สุทธี ชโยดม. กรุงเทพมหานคร : บริษัท พิมพ์ดี จำกัด.

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (2539). พระไตรปิฏกฉบับภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

สิริรัตน์ จันทรมะโน, (2533). การทำสมาธิด้วยพลังพีระมิด. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยพายัพ คณะพยาบาลศาสตร์ แมคคอร์มิค. (อัดสำเนา).

Additional Files

เผยแพร่แล้ว

2018-12-13