สัมฤทธิผลของโครงการอบรมบาลีก่อนสอบคณะสงฆ์ภาค 7

ผู้แต่ง

  • พระมหาสกล วิโรจนกิตฺติ

คำสำคัญ:

สัมฤทธิผล, อบรมบาลี, คณะสงฆ์ภาค 7

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ มีความมุ่งหมายที่จะศึกษาสัมฤทธิผลของโครงการอบรมบาลีก่อนสอบคณะสงฆ์ภาค 7 มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาบริบทการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของคณะสงฆ์ภาค 7 2) เพื่อศึกษาโครงการอบรมบาลีก่อนสอบของคณะสงฆ์ภาค 7 3) เพื่อศึกษาสัมฤทธิผลของโครงการอบรมบาลีก่อนสอบของคณะสงฆ์ภาค 7 จากการวิจัยพบว่า สำนักศาสนศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีแต่ละสำนักของคณะสงฆ์ภาค 7 มีการจัดการเป็นไปตามสำนักของตนๆ มีสภาพปัญหาคือนักเรียนขาดความสนใจเรียน สภาพแวดล้อมไม่เอื้ออำนวย การเรียนไม่ติดต่อเนื่องจากภายในสำนักมีกิจกรรมมากเป็นต้น เพื่อแก้สภาพปัญหาที่แต่ละสำนักมีอยู่ และให้เกิดความร่วมมือร่วมกันกันในอันสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาภาษาบาลีของคณะสงฆ์ภาค 7 พระวิสุทธิวงศาจารย์เจ้าคณะภาค 7 ในสมัยนั้นได้มีมติให้คณะสงฆ์ร่วมไม้ร่วมมือกัน โดยให้เจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกระดับชั้นในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 7 คือจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และแม่ฮ่องสอน ได้เสียสละนิตยภัตจำนวน 1 เดือน เพื่อเข้ากองทุนส่งเสริมการศึกษาภาษาบาลีคณะสงฆ์ภาค 7 และจัดให้มีโครงการอบรมบาลีก่อนสอบขึ้นตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา ผลสัมฤทธิ์ของโครงการอบรมบาลีก่อนสอบคณะสงฆ์ภาค 7  พบว่า จากโครงการนี้ ทำให้พระภิกษุ-สามเณรผู้ศึกษาภาษาบาลีเกิดความรู้ความเข้าใจในภาษาบาลีเพิ่มขึ้น สอบผ่าน และสามารถผลิตศาสนทายาทชั้นประโยคสูงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเปรียญธรรม 9 ประโยค อันเป็นการศึกษาสูงสุดของคณะสงฆ์ไทยได้ถึง 9 รูป ให้แก่คณะสงฆ์ภาค 7 

Downloads

Download data is not yet available.

References

กระทรวงศึกษาธิการ. (2541). การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี. กรุงเทพมหานคร : กรมการศาสนา.

รศ.จารุวรรณ ธรรมวัตร และคณะ. (2541). รูปแบบการจัดการศึกษาและเผยแผ่ศาสนธรรมของวัดในพระพุทธศาสนา : กรณีศึกษาวัดบึง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา. รายงานการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : สำนักนโยบายและแผนการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

ธนู ศรีทอง ทวีศักดิ์ ทองทิพย์ บรรจง โสดาดี.(2549). การศึกษาแนวทางพัฒนาสำนักเรียนพรปริยัติธรรมแผนกธรรมและแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 11. รายงานการวิจัย. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์.

รศ. พรชุลี อาชวอำรุง และคณะ. (2545).รูปแบบการจัดการศึกษาและการเผยแผ่ศาสนธรรมของวัดในพระพุทธศาสนา :กรณีศึกษาวัดสุทธิวารี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี”. รายงานการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี.

Additional Files

เผยแพร่แล้ว

2018-12-18