ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จการสอนของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่ : กรณีศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา เชียงใหม่ เขต 2

ผู้แต่ง

  • พระสมุห์ปัญญา ปญฺญาธโร

คำสำคัญ:

ปัจจัย, ศีลธรรม

บทคัดย่อ

บทความวิจัยเรื่อง เปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จการสอนของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่ : กรณีศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 มีวัตถุประสงค์  2  ประการ คือ (1) เพื่อศึกษาบทบาทของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน  เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 และ (2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จการสอนของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน  เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 2

ผลการศึกษา พบว่า บทบาทของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 พบว่า มีแนวคิดเกี่ยวกับการแสดงบทบาทของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนใน 8 ประเด็น คือ การสร้างความคุ้นเคยกับนักเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีความเหมาะสมกับผู้เรียน แนวทางในการพัฒนาด้านการเรียนรู้หรือด้านทักษะของผู้เรียน วิธีการสอนที่ทำให้นักเรียนมีความสนใจต่อการเรียนการสอน วิธีการในการจัดระบบการปกครองในชั้นเรียนให้เรียบร้อย การสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน วิธีการประเมินผลการเรียน การปรับบุคลิกภาพให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน

ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จการสอนของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน  เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จการสอนของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต  2  ทั้ง 8  ด้านโดยรวม  อยู่ในระดับมาก (gif.latex?\chi= 3.95) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านบุคลิกภาพของผู้สอน อยู่ในระดับมาก  (gif.latex?\chi= 3.99) รองลงมา คือ ด้านการปกครองในชั้นเรียน อยู่ในระดับมาก (gif.latex?\chi= 3.98) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ ด้านกลวิธีการสอนและอุบายในการสอน อยู่ในระดับมาก (gif.latex?\chi= 3.92)

Downloads

Download data is not yet available.

References

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม. (2550). คู่มือการดำเนินงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ปีงบประมาณ 2550.
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์ การเกษตรแห่งประเทศไทย.

พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). (2547). โรงเรียนวิถีพุทธเพื่อสังคมไทย บทความใน มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, โรงเรียนวิถีพุทธ. กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). (2541). พุทธวิธีในการสอน. กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพุทธธรรม.

มหาจุฬาลงกรณรราชวิทยาลัย. (2539). พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

สุนทร สุนันท์ชัย. (2535). เทคนิคและวิธีสอนพุทธศาสนาในโรงเรียน. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

เสฐียรพงษ์ วรรณปก. (2540) พุทธวิธีการสอนจากพระไตรปิฎก. กรุงเทพมหานคร: เพชรรุ่งการพิมพ์.

เสฐียรพงษ์ วรรณปก. (2554). การดำเนินงานหน่วยเผยแพร่ศีลธรรมทางพระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร : ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2016-06-28