คำแนะนำสำหรับผู้เขียน

ผู้แต่ง

  • พระอธิวัฒน์ รตนวณฺโณ ธรรมวัฒน์ศิริ

บทคัดย่อ

1. นโยบายการตีพิมพ์ในวารสาร พุทธศาสตร์ศึกษา

2. ประเภทของผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสาร พุทธศาสตร์ศึกษา

3. รูปแบบของการจัดเตรียมต้นฉบับ

4. ระบบการอ้างอิงและบรรณานุกรมทางวิชาการ

5. หลักเกณฑ์การส่งต้นฉบับบทความเพื่อได้รับการตีพิมพ์

Downloads

Download data is not yet available.

Additional Files

เผยแพร่แล้ว

2018-07-07