แนวทางการพัฒนาการดำเนินการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ สังกัดเทศบาลตำบลไชยปราการ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

ผู้แต่ง

  • สายทอง อมรรัตนพิบูลย์

คำสำคัญ:

แนวทางการพัฒนา, การดำเนินการประกันคุณภาพภายใน, โรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ

บทคัดย่อ

สารนิพนธ์นี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาปัจจุบันการดำเนินการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ   2) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการดำเนินการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ  ผู้ให้ข้อมูล จำนวน 18 คน ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ผู้อำนวยการ ครู ของโรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ จำนวน  8 คน  กลุ่มที่ 2 ผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ จำนวน 10 คน ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร การสังเกต การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การวิเคราะห์ SWOT Analysis และการสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา มี

ผลการวิจัย ดังนี้ 

1) ด้านสภาพและปัญหาการดำเนินการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ พบว่า   ครูและบุคลากร ขาดความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน และ การบริหารจัดการ ในโรงเรียนยังขาดการวางแผนงานที่เป็นระบบ ไม่มีการกำหนดนโยบาย เป้าหมายที่ชัดเจน การปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพภายในขาดความต่อเนื่อง ระบบสารสนเทศจัดเก็บไม่เป็นระบบ และล่าช้า

2) ด้านแนวทางการพัฒนาการดำเนินการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ  ควรเตรียมความพร้อม ตระหนักในภารกิจการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ, ทำงานเป็นทีมอย่างจริงจัง สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม,   ดำเนินงานการบริหารจัดการให้เป็นกระบวนการบริหารงานตามแนวทางการดำเนินการอย่างมีคุณภาพครบวงจร (PDCA) ซึ่งประกอบด้วยการวางแผน (Plan) ปฏิบัติตามแผน (Do) ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา (Check) และพัฒนาปรับปรุงอยู่เสมอ (Act)

Downloads

Download data is not yet available.

References

กรรณิการ์ เทศกาล. (2554). ปัญหาและแนวทางการพัฒนาประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองเรือ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต2. ศึกษาศาสตร์. มหาวิทยาลัยบูรพา.

คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. (2554). แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา. กรุงเทพมหานคร :สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.

จำลอง บุญหล้า. (2550). แนวทางการพัฒนาการดำเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วง.วิทยานิพนธ์, ครุศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.

นิตยา ศรีแก้ว. (2556). แนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ. วิทยานิพนธ์. ครุศาสตรมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์.

ปารณัท รุจิชยากูร. (2554). แนวทางการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา: กรณีศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่. วิทยานิพนธ์, ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

มนัสนันท์ อภิชัย. (2554). แนวทางการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่มีผลการประเมินต่ำกว่าเกณฑ์ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5. วิทยานิพนธ์. ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

รัตนะ บัวสนธ์. วิจัยเชิงคุณภาพทางการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์คำสมัย.

โรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ. (2557). รายงาน การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557. กลุ่มงานประกันคุณภาพ โรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ.

สำนักทดสอบทางการศึกษา. (2554). แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา. กรุงเทพมหานคร : ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.

Downloads

Additional Files

เผยแพร่แล้ว

2018-07-07