กระบวนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และวัฒนธรรมไทย ของพระสงฆ์ไทย ในประเทศอินเดีย-เนปาล

ผู้แต่ง

  • พระครูสิริปริยัตยานุศาสก์ ,ดร.

คำสำคัญ:

กระบวนการเผยแผ่, พระพุทธศาสนา, วัฒนธรรมไทย

บทคัดย่อ

งานวิจัยเรื่อง กระบวนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทยของพระสงฆ์ไทยในประเทศอินเดีย-เนปาล  มีวัตถุประสงค์คือ (1) เพื่อศึกษาหลักการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาล (2) เพื่อศึกษากำเนิดและพัฒนาการพระธรรมทูตไทยประเทศอินเดีย- เนปาล (3) เพื่อศึกษากระบวนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทยของพระสงฆ์ไทยในอินเดีย-เนปาล 

ผลการศึกษาพบว่า พระพุทธเจ้าได้เผยแผ่พระพุทธศาสนาตลอด 45 พรรษา ทรงมีวิธีการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้ามีเพียงแค่ 2 ประเภท (1) สัจจานุโลมกถา ทรงแสดงธรรมอนุโลมคล้อยตามอริยสัจ 4 ได้แก่ อนุบุพพีกถา เพื่อให้เข้ากับจริตของผู้ฟัง แล้วสอนอริยสัจ 4 เป็นลำดับสุดท้าย (2) สัจจกถา ทรงแสดงอริยสัจ 4 โดยตรง พระพุทธเจ้าส่งพระธรรมทูตชุดแรกคือปัญจวัคคีย์และอริยสาวกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั่วชมพูทวีป พระธรรมทูตผู้ประกาศสัทธรรมของพระพุทธเจ้า สั่งสอนเพื่อประโยชน์แก่สันติภาพแก่สรรพสัตว์ ช่วยปิดประตูอบาย  ช่วยเปิดประตูสวรรค์  มรรคและผล  พระธรรมทูตยุคเริ่มแรกในประเทศไทยกรมการศาสนาได้ฟื้นฟู ให้มีงานพระธรรมทูตขึ้นในปี พ.ศ. 2507 ถึง ปี
พ.ศ.2508 โดยมีความมุ่งหมายให้ประชาชนยึดมั่นในพระพุทธศาสนา  พระสงฆ์ไทยที่ไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา  ต้องดำเนินตามนโยบาย  2  ประการ คือ (1) นโยบายพระธรรมและพระวินัย (2) นโยบายการปกครองคณะสงฆ์ไทย  กระบวนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและวัฒนธรมไทยของพระสงฆ์ไทยในอินเดีย-เนปาล ผ่านองค์ประกอบ 4 ด้าน คือ (1) ศาสนาบุคคล  (2) ศาสนธรรม (3) ศาสนวัตถุ  (4) ศาสนพิธี  

Downloads

Download data is not yet available.

References

บรรณานุกรม
กระทรวงวัฒนธรรม. (2559). นำความเป็นไทย สู่ประชาชนสู่อาเซียนและสากล
กรุงเทพมหานคร: รุ่งศิลป์การพิมพ์.
กรมศิลปากร. (2539). พระบรมสารีริกธาตุ. กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์ พริ้นติ๊ง แอนด์พับลิงชิง.
พระครูวิเวกวราภรณ์ (ประสิทธิ์ ฐานวโร), (2558) บทบาทของพระธรรมทูตที่มีต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในโรงเรียนมัธยมศึกษาอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต.บัณฑิตวิทยาลัย:มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). (2542). มองสันติภาพโลกผ่านภูมิหลังอารยธรรมโลกาภิวัตน์.
กรุงเทพมหานคร: ธรรมสารจำกัด.
พระมหากัจจายนเถระ. (2558). เปฏโกปเทสปกรณ์. มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ แปล. กรุงเทพมหานคร:มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ.
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (2535). พระไตรปิฎกภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาเตปิฏกํ
2500. กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
_________.(2539). พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
มหามกุฏราชวิทยาลัย. (2532). พระไตรปิฎกและอรรถกถา ชุด 91 เล่ม. กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพ์มหามกุฏราชราชวิทยาลัย.
สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ. (2545). สมัยแรกพระพุทธศาสนาเป็นประธาน
ของประเทศ ในสุวรรณภูมิอยู่ที่นี่ ที่แผ่นดินสยาม . กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์มติชน.
สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ. (2513). ตำนานพระพุทธเจดีย์, ธนบุรี : รุ่งวัฒนาการพิมพ์.
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน). (2546). พระวรธรรมคติ.ในพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 9. มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
เสฐียรพงษ์ วรรณปก. (2540). พุทธวิธีการสอนจากพระไตรปิฎก. กรุงเทพมหานคร : เพชรรุ่งการพิมพ์ จำกัด,

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-07-06