การใช้หลักสัปปุริสธรรมในการบริหารงานเชิงบูรณาการของผู้บริหารเทศบาลตำบลป่าไหน่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

ผู้แต่ง

  • ทวีศักดิ์ สุขกมล

คำสำคัญ:

การบูรณาการ, หลักสัปปุริสธรรม, การบริหารงาน, ผู้บริหารเทศบาล

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการคือ 1. เพื่อศึกษาหลักสัปปุริสธรรมในพระพุทธศาสนา 2. เพื่อศึกษาแนวคิดทฤษฎีการบริหารงาน การบูรณาการ และการบริหารงานเทศบาลตำบลป่าไหน่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 3. เพื่อวิเคราะห์การใช้หลักสัปปุริสธรรมในการบริหารงานเชิงบูรณาการของผู้บริหารเทศบาลตำบลป่าไหน่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการโดยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบด้วยการศึกษาเอกสาร และภาคสนามด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่เทศบาลตำบลป่าไหน่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

            ผลการวิจัยพบว่า เทศบาลตำบลป่าไหน่ เป็นองค์กรส่วนท้องถิ่นที่ประสานงานสนับสนุนการดำเนินงานและสนองนโยบายของภาครัฐ และเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน ในการบริหารงานของเทศบาลตำบลไหน่ แยกได้เป็น 4 ด้าน คือ 1. ด้านหลักการบริหารงาน 2. ด้านการจัดทำนโยบายและแผนยุทธศาสตร์หรือโครงการต่าง ๆ 3. ด้านการบริหารบุคคล 4. ด้านการบริหารงานคลัง มีโครงสร้างการแบ่งอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน มีการใช้หลักธรรม
สัปปุริสธรรม 7 ประการบูรณาการกับงานขององค์กรทั้ง 7 ด้านจริง แต่ไม่เด่นชัดเป็นการแฝงหลอมรวมอยู่ในหลักการบริหารงานภาครัฐซึ่งเน้นเรื่องเทคนิคและวิธีการในการดำเนินงานด้านการบริหารงานของเทศบาล

Downloads

Download data is not yet available.

References

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). (2543) การศึกษาพัฒนาการหรือบูรณาการ. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์ สหธรรมิก.
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต). (2551) พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์ เอส.อาร์. พริ้นติ้ง แมส โปรดักส์.
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (2539) พระไตรปิฏกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
สมคิด บางโม. (2558) องค์และ การจัดการ. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์ จูน พับลิชชิ่ง.
สุรพล สุยะพรหม. (2555) ทฤษฎีองค์การ และ การจัดการเชิงพุทธ. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลง กรณราชวิทยาลัย.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-07-07