การก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ด้านสังคมและวัฒนธรรมในสถานศึกษา สังกัด ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอแม่สะเรียงจังหวัด

ผู้แต่ง

  • นันทวดี มณีธร

คำสำคัญ:

การก้าวสู่ประชาคมอาเซียน, ด้านสังคมและวัฒนธรรม

บทคัดย่อ

The objectives of this thematic paper were 1) to study the preparedness for socio-cultural entry into the ASEAN community in the schools affiliated with the Non-formal Education and Independent Education Center, Mae Sariang District, Mae Nong Son Province, and 2) to study suggestions on the problems and ways to solutions regarding the preparedness for sociocultural entry into the ASEAN community in the schools affiliated with the Non-formal Education and Independent Education Center, Mae Sariang District for a total of Mae Nong Son Province. The research sampling subjects were: one administrator of the schools affiliated with the Non-formal Education and Independent Education Center, Mae Sariang District, one KS 1 KSN and two Tambon KSN teachers, one Tambon coordinating teacher, one public library librarian, one KSN school committee, one KSN student, one public servicereceiver, totaling 10. The data were collected from documents, observation, interview, and group discussion. The data were manipulated and analyzed in descriptive manner.

Downloads

Download data is not yet available.

References

ณัฐการ บุญรักษา.(2557). การบริหารสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 8.

สุรัตนาพร สมบูรณ์. (2558). การเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาสู่ประชาคม
อาเซียนของผู้บริหาร สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3. ดุษฎีบัณฑิต วิทยาลัยบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีปทุม.

อเนก อุนามูล. (2558). ความต้องการพัฒนาด้านวิชาการเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของ
ครู ในศูนย์พัฒนา คุณภาพการศึกษาพรเจ้าพรหมมหาราช อำเภอไชยปราการ
จังหวัดเชียงใหม่. นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย.

อรอนงค์ นิยมธรรม. (2558). เจตคติที่มีต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลล้านนา ตาก.

ดาบตำรวจภัทรพล ดวงหิรัญ. (2557). ความเข้าใจสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ (ASEAN) ของข้าราชการตำรวจ กองกำกับการสืบสวน 3 กอง
บังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการ ตำรวจนครบาล. บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทองสุข.

เกียรติศักดิ์ ชัยยาณะ. (2554). การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อจัดการเรียนรู้
เกี่ยว กับค่านิยมร่วมใน การเตรียมเยาวชนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของ
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่สะเรียง.(2558). แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา.พ.ศ. 2557-2561 ของศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ แม่สะเรียง, (อัดสำเนา).

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-07-03