การสร้างระบบตรวจสอบการเข้าชั้นเรียนด้วย QR Code ในรายวิชาศึกษาทั่วไป

ผู้แต่ง

  • Prateep Peuchthonglang 0858661441

คำสำคัญ:

ระบบตรวจสอบ, การเข้าชั้นเรียน, QR Code, รายวิชาศึกษาทั่วไป

บทคัดย่อ

บทความนี้นำเสนอระบบตรวจสอบการเข้าชั้นเรียนและประเมินผลการเรียนด้วยระบบ QR Code ในรายวิชาศึกษาทั่วไป  ถูกพัฒนาและทดสอบเบื้องต้นเพื่อลดระยะเวลาในการขานชื่อเข้าชั้นเรียน สร้างบทเรียน และประเมินผลการเรียน ระบบที่พัฒนาขึ้นมี 5 ขั้นตอน คือ 1) สร้างแบบสอบถามออนไลน์เพื่อให้นักศึกษาเช็คชื่อเข้าชั้นเรียนด้วย Google Form 2) การตัด URL ของแบบสอบถามออนไลน์ให้สั้นลงด้วย https://gg.gg 3) การสร้างสไลด์ออนไลน์ด้วย Google slide 4) การเปลี่ยน URL เป็นภาพ QR Code เพื่อให้นักศึกษาสแกนไปยังแบบสอบถามออนไลน์ด้วยโปรแกรม QR Code Generator 5) การเพิ่มเพื่อนแบบ QR Code โดยการสแกนใน Function ของ Line ระบบนี้ใช้ร่วมกับสมาร์ทโฟน ผลการทดสอบระบบในเบื้องต้นพบว่า การทำงานของระบบสามารถช่วยให้การตรวจสอบการเข้าชั้นเรียนใช้เวลาน้อย นักศึกษาสามารถศึกษาเนื้อหาบทเรียน และประเมินผลการเรียนรู้ผ่านระบบได้ด้วยตนเอง ส่วนข้อมูลที่ส่งผ่านระบบก็มีการจัดเรียงข้อมูลเรียบร้อย สะดวก รวดเร็ว ผู้สอนสามารถนำมาใช้ได้เลย

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Prateep Peuchthonglang, 0858661441

พธ.ด. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

ศษ.ม. สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

พธ.บ. จิตวิทยา

References

จินตวีร์ คล้ายสังข์. (2560). การผลิตสื่อและใช้สื่ออย่างเป็นระบบเพื่อการเรียนรู้ใน ศตวรรษที่ 21. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกร มหาวิทยาลัย.

ใจทิพย์ ณ สงขลา. 2559). อภิวัฒน์ขอบข่ายเทคโนโลยีการศึกษา: จากอนาลอกสู่ศตวรรษนวัตกรรมดิจิทัล. วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 44 (4), 294-313.

เบคเคอร์ ลูซินดา. (2558). การสอนในระดับอุดมศึกษา (Teaching in Higher Education). กรุงเทพมหานคร: พริกหวานกราฟฟิค.

โป่งลาง เพ็ชรรุ่ง และประเสริฐ อู่อรุณ. (2559). ระบบการตรวจสอบการเข้าเรียนของ นิสิตโดยใช้ QR-Code : กรณีศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์. The 3rd ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2) 2015.

วิจารณ์ พานิช. (1 พฤษภาคม 2555). ครูแห่งศตวรรษที่ 21 ต้องช่วยแก้ไขความรู้ผิดๆ ของนักเรียน. สืบค้นเมื่อ 18 กันยายน 2560, จาก https://lripsm.wix.com/

เศรษฐพงศ์ มะลิสุวรรณ. (18 มกราคม 2555). QR Code. สืบค้นเมื่อ 19 กันยายน 2560. จาก https://www.vcharkarn.com/varticle/41376.

สุทธิดา จำ รัส. (2560). การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการร่วมกับเทคโนโลยีด้วยเครื่องมือ ICT. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Unesco. (1 กุมภาพันธ์ 2539). Report to UNESCO of the International Commission on Education for the Twenty-First Century. สืบค้นเมื่อ 19 กันยายน 2560, จาก https://www.unesco.org/education/pdf
/15_62.pdf.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-07-03