โอนย้ายข้อมูลจากเวปไซต์เก่าเข้าสู่ระบบ Thaijo ปีที่ 7 และปีที่ 8

2019-08-21

วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา ได้นำวารสารที่เคยออกไปแล้วในปีที่ 7 จำนวน 2 ฉบับ และปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ได้โอนถ่ายข้อมูลจากเวปไซต์เก่า http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/jbscm ปัจจุบันนี้ได้ถูกย้ายเข้าสู่ระบบ thaijao เวปไซต์ https://www.tci-thaijo.org/index.php/JBS

วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 | มกราคม - มิถุนายน 2559  ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (2016)

วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 | กรกฎาคม - ธันวาคม 2559 ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (2016)

วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 | มกราคม - มิถุนายน 2560 ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (2017)