วารสารวิชาการทางการออกแบบเชิงประยุกต์ศิลป์  แหล่งเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและงานวิจัยทางด้านการออกแบบเชิงประยุกต์ศิลป์  เป็นสื่อกลางสาหรับนักวิชาการอาจารย์  นิสิต  นักศึกษา และบุคคลทั่วไปได้นำผลงานทางวิชาการมาเผยแพร่แลกเปลี่ยนความรู้อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาในศาสตร์ทางการออกแบบเชิงประยุกต์ศิลป์

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (2020): มกราคม - มิถุนายน 2563

เผยแพร่แล้ว: 2020-04-09

การศึกษาเทคนิคการนำไจคล้ามาใช้ในการออกแบบพรมประดับตกแต่งภายใน

นางสาวเนตรนภา หวานเหนือ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนัษฎา จุลลัษเฐียร

1-25

การออกแบบที่นอนลมจากถุงน้ำยาล้างไตสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงรุนแรง

สุรกานต์ รวยสูงเนิน, จตุรพิธ พิมพ์แสง, สุรกานต์ รวยสูงเนิน

60-74

ดูทุกฉบับ