กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะโดยใช้อุปกรณ์ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวัย

ผู้แต่ง

  • ศิริมาศ โกศัลย์พิพัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
  • รัชฎาพร ยาละ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสำคัญ:

กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะโดยใช้อุปกรณ์, ทักษะการคิดเชิงบริหาร, เด็กปฐมวัย

บทคัดย่อ

ทักษะการคิดเชิงบริหาร เป็นกระบวนทางสติปัญญาที่ประกอบด้วย ความจำเพื่อใช้งาน การยั้งคิดไตร่ตรอง การยืดหยุ่นความคิด การจดจ่อใส่ใจ การควบคุมอารมณ์ การติดตามประเมินตนเอง การริเริ่มและลงมือทำ การวางแผนดำเนินการ และการมุ่งเป้าหมาย ซึ่งเป็นทักษะสำคัญที่ควรปลูกฝังให้เด็กตั้งแต่ปฐมวัย
ในการพัฒนาและเรียนรู้อย่างเหมาะสมคือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะโดยใช้อุปกรณ์ มีความสำคัญสำหรับเด็ก จะช่วยเพิ่มความมั่นใจและความสามารถในการเคลื่อนไหวได้ดี  เป็นคุณค่าสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างให้มนุษย์ได้เติบโตอย่างมีวุฒิภาวะสมบูรณ์ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหาร กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะมีทั้งกิจกรรมเดี่ยว กิจกรรมกลุ่ม โดยเด็กจะมีอิสระในการคิดที่จะเคลื่อนไหวร่างกายของตนเองได้อย่างหลากหลาย แต่ยังคงอยู่ในข้อกำหนดและสัญญาณที่ตกลงกับเด็ก สร้างจินตนาการและสามารถสานต่อแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิต เพราะประสบการณ์การเรียนรู้ที่ได้จากกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะโดยใช้อุปกรณ์ ช่วยส่งเสริมประสบการณ์ในการใช้ชีวิตให้กับเด็กเพื่อพัฒนาให้เติบโตไปอย่างมีคุณภาพเหมาะกับโลกในอนาคต

References

กรองทอง บุญประคอง. (2562). รู้จักทักษะสมอง EF Executive Functions Skills. (บ.ก.),

คู่มือพัฒนาทักษะสมอง EF Executive Functions สำหรับครูปฐมวัย (น.237). กรุงเทพฯ : มติชน.

กระทรวงศึกษาธิการ. (2560). หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สำหรับเด็กอายุ 3 – 6 ปี กรุงเทพฯ : สำนักวิชาการ

และมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ.

ปนัดดา ธนเศรษฐกร.(2562). คู่มือพัฒนาทักษะสมอง EF Executive Functions สำหรับครูปฐมวัย.

กรุงเทพฯ : มติชน.

เยาวพา เดชะคุปต์. (2542). ทฤษฎีพัฒนาการและความพร้อมทางด้านร่างกายของเด็กปฐมวัย. ใน เชาวลิต

ภูมิภาค และ สำนักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ (บ.ก.)., ดนตรีและกิจกรรมเข้าจังหวะสำหรับ

เด็กปฐมวัย (น.35 - 38). เอ.พี กราฟฟิคดีไซน์

ศศิมา สุขสว่าง. (2562). VUCA World ความท้าทายสำหรับผู้นำยุคใหม่. https://www.sasimasuk.com/16768188/vuca-world

สุภาวดี หาญเมธี. (2559). ทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ Executive Functions = EF. https//www.rlg- ef.com/download/ef-1-2/.

สุภาวดี หาญเมธี. (2562). รู้จักทักษะสมอง EF Executive Functions Skills. (บ.ก.),

คู่มือพัฒนาทักษะสมอง EF Executive Functions สำหรับครูปฐมวัย (น.29-48). กรุงเทพฯ : มติชน.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-11-16