การจัดสภาพแวดล้อมทางสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาที่พรั่งพร้อมในห้องเรียนอนุบาล

ผู้แต่ง

  • ณัฏฐา เที่ยงธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วรวรรณ เหมชะญาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คำสำคัญ:

การจัดสภาพแวดล้อม, สื่อสิ่งพิมพ์, ห้องเรียนอนุบาล

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์การจัดสภาพแวดล้อมทางสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาที่พรั่งพร้อมในห้องเรียนอนุบาล โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงเทพเหนือ ใน 2 ด้าน ได้แก่ การจัดพื้นที่และครุภัณฑ์ และ การออกแบบสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่สมบูรณ์ กลุ่มตัวอย่างคือ ครูอนุบาลที่กำลังสอนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงเทพเหนือ ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 125 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ครูอนุบาลโดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
(M=3.82, S.D.=0.84) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ทั้งสองด้านมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก (3.74 ≤ M ≤ 3.90) คือ (1) ด้านการจัดพื้นที่และครุภัณฑ์ (M=3.90, S.D.=0.86) ประกอบด้วยด้านย่อย ได้แก่ การจัดพื้นที่ (M=4.03, S.D.=0.67) การจัดครุภัณฑ์ (M =3.76, S.D. =0.98) และ (2) ด้านการออกแบบสิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพ (M=3.74, S.D.=0.81) ประกอบด้วยด้านย่อย ได้แก่ การจัดสื่อสิ่งพิมพ์ (M=3.82, S.D.=0.76) การจัดวัสดุอุปกรณ์ (M=3.65, S.D.=0.86) ตามลำดับ

References

คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย. (2564). แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๗๐. พริกหวานกราฟฟิค.

วรวรรณ เหมชะญาติ. (2565). Literacy learning การรู้หนังสือ/การอ่านออก-เขียนได้. [เอกสารที่ไม่ได้ตีพิมพ์]. คณะครุศาสตร์. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

วรรณี เกมเกตุ. (2555). วิธีวิทยาการวิจัยทางพฤตติกรรมศาสตร์. สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

วรนาท รักสกุลไทย. (2558). สุดยอดเทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบครูมืออาชีพ. (พิมพ์ครั้งที่ 5). พาวเวอร์ พริ้นท์ จำกัด.

บุญชม ศรีสะอาด. (2553). การวิจัยเบื้องต้น. (พิมพ์ครั้งที่ 8). สุวีริยาสาส์น.

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. (2561). คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ สำหรับเด็กอายุ ๓ - ๖ ปี. โรงพิมพ์ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. (2552). การส่งเสริมศักยภาพทางภาษาและการรู้หนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย. โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.

สถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโยบาย. (2565). รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการพัฒนาระบบ ฐานข้อมูลแบบออนไลน์และการขยายผลการสํารวจสถานะความพร้อมในการเข้าสู่ระบบการศึกษาของเด็กปฐมวัยสำหรับประเทศไทย (Thailand school readiness survey: phase 4). ม.ป.ท. https://research.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/07/Report-SRS4_compressed.pdf

สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย. (2565). สรุปผลการขับเคลื่อนงานพัฒนาการเด็กปฐมวัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565. ม.ป.ท. http://doc.anamai.moph.go.th/files/opdc_files/61920e11c97a0.%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%88.2564.pdf

สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา. (2563). แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564 – 2569). วันไฟน์เดย์ จำกัด.

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2565). มาตรการฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้. เอส.บี.เค.การพิมพ์ จำกัด

Cecil, N.L., Baker, S., & Lozano, A.S. (2015). Striking a balance: A comprehensive approach to early literacy. (5th ed.). Taylor & Francis.

Gibney, T.C. (2019). Teaching essential literacy skills in the early years classroom. Routledge

Hofslundsengen, H., Magnusson, M., Svensson, A., Jusslin, S., Mellgren, E., Hagtvet, B., & Heilä-Ylikallio, R. (2020). The literacy environment of preschool classrooms in three Nordic countries: challenges in a multilingual and digital society. Early Child Development and Care, 190(3), 414-427. https://doi.org/10.1080/03004430.2018.1477773

Machado, J. M. (2012). Early childhood experiences in language arts: Early literacy. edition. (10th ed.). Cengage Learning.

Vukelich, c., & Christie, J. (2014). Building a foundation for preschool literacy: Effective instruction for children's reading and writing development (preschool literary collection) (2nd digital ed.). International reading association.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-11-10