การสอนออนไลน์สไตล์การเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติระดับอุดมศึกษา

ผู้แต่ง

  • ศรีกัญภัสสร์ รังษีบวรกุล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คำสำคัญ:

การสอนออนไลน์, การเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ, ระดับอุดมศึกษา

บทคัดย่อ

การสอนสไตล์การเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติโดยการประยุกต์ใช้เครื่องมือสอนออนไลน์ที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำ และการมีส่วนร่วม ในการเรียนรู้สำหรับนิสิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยเครื่องมือสอนออนไลน์ที่นำเสนอมี 3 ประเภท ได้แก่ Coggle, Padlet และ Google Slides โดยเครื่องมือทั้ง 3 ประเภทนี้ช่วยสร้างความสนุกสนาน การมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนและผู้สอน การเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ ทำให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการเรียนรู้ ยิ่งไปกว่านั้นการสอนออนไลน์แบบให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติยังช่วยลดปัญหาและผลกระทบที่เกิดกับผู้เรียนในช่วงที่ต้องเรียนออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

References

กระทรวงสาธารณสุข. (2563). คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในการป้องกันการแพร่ระบาด

ของโรคโควิด-19. กรุงเทพฯ: สามเจริญพาณิชย์ (กรุงเทพ).

ชัยพร พงษ์พิสันต์รัตน์. (2564). ความเหนื่อยหน่ายในการเรียน: สภาวการณ์ที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้. วารสารศึ

กษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 15(1), 7-16.

ไทยโพสต์. (11 กุมภาพันธ์ 2564). สกศ. ชี้เรียนออนไลน์ช่วงโควิดเป็นบทเรียนครู นักเรียน ผู้ปกครอง

ต้องร่วมกันปรับตัวรับรูปแบบเรียนรู้แนวนี้ในระยะยาว. สืบค้นเมื่อ 1 มกราคม 2565,

จาก https://www.thaipost.net/main/detail/92747

พฤติกานต์ นิยมรัตน์, จุฑาทิพย์ อาจไพรินทร์, ปุญชรัสมิ์ วัชรกาฬ และชบาไพร รักสถาน. (2564). การเรียน

การสอนแบบออนไลน์ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19. วารสารวิชาการ

สังคมมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, 11(2), 1-16.

วิทยา วาโย, อภิรดี เจริญนุกูล, ฉัตรสุดา กานกายันต์ และจรรยา คนใหญ่. (2563). การเรียนการสอนแบบ

ออนไลน์ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19: แนวคิดและการประยุกต์ใช้จัดการ

เรียนการสอน. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9, 14(34), 285-298.

วิชัย วงษ์ใหญ่ และมารุต พัฒผล. (2562). การจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างกระบวนการทางความคิดเพื่อการ

เติบโต. สิกขา วารสารศึกษาศาสตร์, 6(1), 52-60.

สุทธิพงศ์ หกสุวรรณ. (2561). เทคโนโลยีการเรียนการสอนในยุคสารสนเทศกับการออกแบบระบบการเรียน

การสอน. วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา, 1(1), 1-5.

สุพิชญาณ์ แก้วโพนทอง และปชาบดี แย้มสุนทร. (2564). กระบวนการการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

ในช่วงวิกฤติ Covid-19 ของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในจังหวัดจันทบุรี. วารสาร

บัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น, 8(3), 175-186.

สุวิมล มธุรส. (2564). การจัดการศึกษาในระบบออนไลน์ในยุค NEW NORMAL COVID-19. วารสาร

รัชต์ภาคย์, 15(40), 33-42.

Coggle. สืบค้นเมื่อ 22 ธันวาคม 2564, จาก https://coggle.it

Google Slides. สืบค้นเมื่อ 22 ธันวาคม 2564, จาก http://google.com

Padlet.สืบค้นเมื่อ 22 ธันวาคม 2564, จาก https://padlet.com/auth/login

Thomas, D. (2020). Thailand University Students’ E-Learning Behavior during the

Global Pandemic. Human Behavior, Development and Society, 21(4), 57-65.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-03-03