การสอนว่ายน้ำระบบฐานสีของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผู้แต่ง

  • ประวิชญา แข่งขัน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คำสำคัญ:

การสอนว่ายน้ำ, การสอนว่ายน้ำระบบฐานสี, เกณฑ์การทดสอบการว่ายน้ำ

บทคัดย่อ

บทความนี้จะได้นำเสนอข้อมูลการสอนว่ายน้ำระบบฐานสี ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมุ่งอธิบายถึงความเชื่อมโยงถึงเหตุการณ์ในช่วงเวลาต่าง ๆ ที่มีการสอนว่ายน้ำระบบฐานสีให้กับนักเรียน นักศึกษา บุคลากร และบุตรหลานของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผ่านการศึกษาข้อมูลจากเอกสารและหลักฐานที่สำคัญในอดีต รวมถึงการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการกับบุคคลที่มีส่วนร่วมในเหตุการณ์เกี่ยวกับการสอนว่ายน้ำระบบฐานสีของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต แล้วนำเสนอวิธีการสอนว่ายน้ำระบบฐานสีของสระว่ายน้ำสวนดุสิตในปัจจุบัน ที่ทำให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติได้อย่างแท้จริงผ่านการพัฒนาทักษะการว่ายน้ำจนเกิดความชำนาญ ด้วยการดูแลของครูผู้สอนอย่างเป็นระบบ ซึ่งการสอนว่ายน้ำระบบฐานสีสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนว่ายน้ำกรณีในชั้นเรียนมีผู้เรียนที่ทักษะการว่ายน้ำแตกต่างกันได้

References

กรมพลศึกษา. (2557). การประยุกต์วิทยาศาสตร์การกีฬาสำหรับฝึกนักกีฬาว่ายน้ำ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์

วีรวรรณ พริ้นติ้งค์ แอนด์ แพ็คเก็จจิ้ง.

การกีฬาแห่งประเทศไทย. (2559). คู่มือการอบรมวิชีพผู้ฝึกสอนว่ายน้ำระดับ 1 ภาค 1. กรุงเทพฯ:

เอกสารประกอบการอบรม วันที่ 28-29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560.

สำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. (2558). การเรียนการสอนว่ายน้ำประจำฐานสี ตามมาตรฐานของ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.

อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์. (2550). การจัดการความปลอดภัยสำหรับเด็กอายุน้อยกว่า 3 ปี-14 ปี. กรุงเทพฯ:

ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก.

McLeod. (2010). SWIMMING ANATOMY. สืบค้นจาก www.Humankinetics.com สืบค้นเมื่อ 13

มกราคม 2562

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-03-01