การส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย โดยใช้ชุดกิจกรรม การทดลองทางวิทยาศาสตร์

ผู้แต่ง

  • ชลนิภา หงษ์คง สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

คำสำคัญ:

กิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์, ทักษะทางวิทยาศาสตร์, เด็กปฐมวัย

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรมทดลองเพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 2) เพื่อเปรียบเทียบทักษะฟื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 ก่อนและหลังการใช้กิจกรรมทดลองเพื่อส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ ประชากร คือ เด็กที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ จำนวน 24 คน กลุ่มตัวอย่าง คือ
เด็กที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ จำนวนนักเรียน 5 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) มีเกณฑ์ในการคัดเลือกเด็ก ดังนี้
1) เด็กมีทักษะทางวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับที่ต้องการได้รับการพัฒนา และ 2) ผู้ปกครองอนุญาตให้เข้าร่วมงานวิจัยในชั้นเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แผนการจัดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์
2) กิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์  และ 2) แบบประเมินทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย สถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์ ผลการวิจัย พบว่า 1) หลังการจัดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ เด็กปฐมวัยมีทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ภาพรวมอยู่ในระดับดี (Mean = 2.85, S.D. = 0.25) ส่วนก่อนการจัดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ เด็กปฐมวัยมีทักษะพื้นฐาน
ทางวิทยาศาสตร์ ภาพรวมอยู่ในระดับพอใช้ (Mean = 1.90, S.D. = 0.49) และ 2) การเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ ภาพรวมเด็กปฐมวัย
มีคะแนนพัฒนาการ 78.13 % อยู่ในระดับสูงมาก

References

กระทรวงศึกษาธิการ. (2560). คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 (สำหรับเด็กอายุ 3 - 6 ปี)

กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภา ลาดพร้าว.

พิมพ์พันธ์ เดชะคุปต์. (2548). วิชีวิทยาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป. กรุงเทพฯ: พัฒนาคุณภาพวิชาการ.

ประสาท เนื่องทอง. (2546). การสอนวิทยาศาสตร์สำหรับปฐมวัยศึกษา. วารสารการศึกษาปฐมวัย, 7(3),

-25.

สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์. (2553). การศึกษาปฐมวัย. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลับราชภัฎสวนดุสิต.

ศศิธร รณะบุตร. (2551). ผลของการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดรูปแบบกิจกรรมพฤกษศาสตร์โรงเรียนที่มีต่อ

ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย, ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ.

Bosse, S.; Jacobs, G.; & Anderson,T. L. (2009). Science in the Air. YoungChildren, 64(4), 13-23.

Charlesworth, R.; & Lind, K. K. (2012). Math and Science for Young Children, 7th ed. USA:

WADSWORTH CENGAGE Learning.

Hachey, A. C. & Butler, D. L. (2009). Seeds in the Window, Soil in the Sensory Table Science

Education through Gardening and Nature-Based Play. Young Children, 64(4), 43-54.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-03-01