S-IPADS Plus : นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แนวบูรณาการสำหรับ เด็กปฐมวัยแนวใหม่

ผู้แต่ง

  • จุฬินฑิพา นพคุณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
  • อรวรรณ ชนะพลไกร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คำสำคัญ:

นวัตกรรม, วิทยาศาสตร์, เด็กปฐมวัย, แนวบูรณาการ

บทคัดย่อ

S-IPADS Plus เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แนวบูรณาการสำหรับเด็กปฐมวัยแนวใหม่ ที่โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทราพัฒนาขึ้น ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 เตรียมความพร้อมด้วยเสียงเพลง นิทาน หรือเรื่องเล่า (S - Song หรือ Story) ขั้นที่ 2 สร้างแรงจูงใจ (I – Inspiration) ขั้นที่ 3 แผนการทดลองตามขั้นตอน (P – Plan) ขั้นที่ 4 กิจกรรมการทดลองปฏิบัติการและการทำของเล่นวิทยาศาสตร์ (A – Activity) ขั้นที่ 5 การบันทึกสิ่งที่สังเกต (D – Document) ขั้นที่ 6 ทบทวน ทำซ้ำ สังเกตมีเพลงประกอบ (S – Song Discovering Song) และได้นำเอาทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ P.O.E
ของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยมาผสมผสาน จึงทำให้เกิดคำว่า Plus จากการสังเกตพฤติกรรม และการเผยแพร่รูปแบบดังกล่าวสู่ครูจากทั่วประเทศที่สมัครเข้าโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เครือข่ายโรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา พบว่า 1) เด็กมีความสนุกสนานจากนิทานและเรื่องเล่า ได้ทดลองปฏิบัติจริง มีการบันทึกผล ได้ทำซ้ำ ได้ฝึกสังเกต พร้อมฟังเพลงที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับสิ่งที่เห็น ได้ฝึกฝนการใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขณะปฏิบัติการทดลอง เน้นทักษะ P.O.E 2) ครูมีแนวทางในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย 3) ครูได้พัฒนาการสอนภาษาควบคู่กับการสอนวิทยาศาสตร์ 4) ครูได้นำรูปแบบ S – IPADS Plus ไปวางแผนการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 และกรอบสาระการเรียนรู้และกิจกรรมตามมาตรฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ปฐมวัยของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 5) ครูได้ตระหนักในการใช้กิจกรรมการปฏิบัติการทดลองเพื่อสร้างมโนทัศน์พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์

References

ณรุทธ์ สุทธจิตต์. (2541). จิตวิทยาการสอนดนตรี. กรุงเทพ ฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พรรณทิพา มีสาวงษ์ (2554). ผลของการจัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบการใช้คำถาม ที่มีต่อทักษะการ

คิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย.วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี. https://www.east.spu.ac.th/journal/booksearch/upload/1240-82.pdf

ศศิพรรณ สําแดงเดช. (2553). ทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการ ทดลองหลังการฟังนิทาน. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

สุรางค์ โค้วตระกูล. (2552). จิตวิทยาการศึกษา. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

อัญชลี ไสยวรรณ. (2548). การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรู้สําหรับเด็ก

ปฐมวัย. ปริญญานิพนธ์กศ.ด. (การศึกษาปฐมวัย). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร.

อุไรรัตน์ ญาติรัก และคณะ. (2560). ผลการจัดกิจกรรมการใช้เพลงเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์

สำหรับเด็กปฐมวัย.การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 8 22 มิถุนายน 2560 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-02-28