นวัตกรรมการเรียนรู้แบบมอนเตสซอรี่ที่บ้าน

ผู้แต่ง

  • ทวิชา ปรเมษฐ์วรางกูร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

คำสำคัญ:

นวัตกรรมการเรียนรู้แบบมอนเตสซอรี่ที่บ้าน, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, คู่มือการจัดกิจกรรมสำหรับผู้ปกครอง

บทคัดย่อ

   นวัตกรรมการเรียนรู้แบบมอนเตสซอรี่ที่บ้าน เป็นแนวทางในการนำทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ระหว่างเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปกติเด็กทุกคนได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวคิดของมอนเตสซอรี่ ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งแต่ปีการศึกษา 2545 หลังจากเกิดสถานการณ์โรคระบาด เด็กต้องอยู่ที่บ้านไม่สามารถมาเรียนรู้ที่ศูนย์ได้ ทางคณะครูจึงได้ประชุมระดมสมอง หาแนวทางให้เด็กได้เรียนรู้เพื่อการพัฒนาที่ต่อเนื่อง ศูนย์ได้ขอความร่วมมือจากผู้ปกครอง ให้ทำหน้าที่ส่งเสริมพัฒนาการให้แก่เด็กที่บ้าน โดยทางศูนย์ได้จัดเตรียมตารางกิจกรรมการเรียนรู้ และทำคู่มือที่มีรายละเอียดสำหรับผู้ปกครอง ในการทำงานกับเด็กตามช่วงเวลาที่สะดวก และช่วยทำการประเมินผลการจัดกิจกรรมส่งให้ทางศูนย์ทราบผ่านทาง google form เพื่อที่ศูนย์จะได้นำผลการประเมิน ไปใช้ในการพัฒนาการทำงานร่วมกัน ระหว่างผู้ปกครองกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่อไป

References

คำแก้ว ไกสรพงษ์ (2545). การสอนแบบมอนเตสซอรี่ สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ.

กรุงเทพมหานคร: ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ที.ครีเอทีฟ เฮ้าส์.

คำแก้ว ไกสรพงษ์ (2544). เบื้องต้นการสอนแบบมอนเตสซอรี่. กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนจำกัด

พี.ที.ครีเอทีฟ เฮ้าส์.

จีระพันธุ์ พูลพัฒน์ (2554). การสอนแบบมอนเตสซอรี่ จากทฤษฎีสู่แนวทางนำไปฏิบัติ. กรุงเทพมหานคร: สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.).

จีระพันธุ์ พูลพัฒน์ และคำแก้ว ไกรสรพงษ์ (2554). คู่มือการสอนแบบมอนเตสซอรี่จากทฤษฎีสู่แนวทางนำไปปฏิบัติ. กรุงเทพมหานคร : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.).

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-02-28